Sökning: "Socialt arbete och sociokulturellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Socialt arbete och sociokulturellt perspektiv.

 1. 1. Att möta elever med språkstörning : - ett förebyggande och hälsofrämjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Rönnerberg; [2021]
  Nyckelord :Förebyggande; hälsofrämjande; kommunikation; lärande; socialt samspel; språkstörning;

  Sammanfattning : Rönnerberg, Josefin (2020). Att möta elever med språkstörning - ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i förskolan : En studie om hur förskollärare uppfattar och undervisar i hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Sandgren; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; hållbar utveckling; lärande för hållbar utveckling; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att undersöka hur förskollärare ser på begreppet hållbar utveckling, vad det innebär för dem och hur de undervisar i ämnet i förskolan. De frågeställningar studien utgått från är följande: - Hur definierar förskollärare begreppet hållbar utveckling?- Hur arbetar förskollärare med undervisning av hållbar utveckling? Det teoretiska perspektiv som studien utgått från är det sociokulturella perspektivet som menar att barns lärande sker i socialt samspel med andra barn och vuxna i en kulturell kontext. LÄS MER

 3. 3. Skolans arbete med att motverka utanförskap inom rastverksamheten : En kvalitativ studie om hur man inom fritidshemmet jobbar för att motverka social exkludering och utanförskap bland elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Minoo Gharagozli; [2020]
  Nyckelord :School Age Educare; organized breaks; outside exclusion; inside inclusion; relations socio-cultural perspective; fritidshem; organiserade raster; utanförskap; innanförskap; sociala relationer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : The break is an important element in educational activities. Previous research shows that the free form of the break gives much more leeway for students to act independently but that it is sometimes at the expense of some students. LÄS MER

 4. 4. Att skapa förutsättningar för delaktighet i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Cullfors; Susanna Kylander; [2020]
  Nyckelord :student participation; student influence; special needs teacher; socio-cultural perspective; intellectual disability; special education; elevdelaktighet; elevinflytande; speciallärare; sociokulturellt perspektiv; intellektuell funktionsnedsättning; specialpedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate the special teacher's work with participation in compulsoryspecial schools for children with intellectual disability. The study also highlighted how the special needs teacher ensures that the student feels involved. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fatime Cerkezi; Katerina Trajkovska; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractVi har under utbildningens gång ofta mött begreppet lek. Detta har vi gjort både i den pedagogiska verksamheten och på universitetet. Begreppet lek har haft och har olika betydelse för medarbetare i den pedagogiska verksamheten och för studenter på universitet. LÄS MER