Sökning: "Upplevd kvalité"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Upplevd kvalité.

 1. 1. Köpbeteende hos studenter gällande val av laptop : Varumärkeslojalitet och påverkan av referensgrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Robin Kedmark; Adam Tewodros; [2022]
  Nyckelord :Laptops; Consumer behaviour; Brand loyalty; Brand awareness; Reference groups; Word of mouth; Perceived quality; Laptops; Konsumentbeteende; Varumärkeslojalitet; Varumärkeskännedom; Referensgrupper; Word of mouth; Upplevd kvalité;

  Sammanfattning : This study examines students in Sweden between the ages of 20-30 and examines their purchasing behaviour regarding choice of laptops. This paper will study the effects of brand loyalty and reference group and how it affects the consumers choice of brand. This study uses a qualitative method to gather information. LÄS MER

 2. 2. Ljusintensitetstoleranser på belysningskomponenter interiört i bilar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Tove Lindh; Victor Elfström; [2022]
  Nyckelord :Lighting; car interior; differences; perceived quality; light tolerances; contrasts; quality; quality assurance; Belysning; bilinteriör; skillnader; upplevd kvalité; ljustoleranser; kontraster; kvalité; kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Interiör inredning i bilar idag är en faktor som konsumenter värderar högt. För att sticka ut i marknaden krävs det att alla delar upplevs högkvalitativa. Det medför att det ställs allt större krav på interiöra komponenter i bilen. LÄS MER

 3. 3. Första, andra, tredje. Såld! : En kvalitativ studie om hur e-service quality påverkar konsumenternas köpbeteenden inom nätauktioner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ludwig Estedahl; Axel Gasslander; [2020]
  Nyckelord :e-service quality; buying process; word of mouth; electronic word of mouth; e-service quality; köpprocess; word of mouth; electronic word of mouth;

  Sammanfattning : Fenomenet med auktioner är inget nytt begrepp, utan man har i flera decennier använt sig av liknande tjänster och nätauktioner har haft en positiv utveckling i takt meddigitaliseringen. I en tid där fokus ligger på hållbarhet blir nätauktioner allt viktigare genom deras arbete med cirkulär ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap och motivation inom socialt arbete : En kunskapsöversikt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rosanna Ekman Lothian; [2020]
  Nyckelord :leadership; motivation theory; social work; management;

  Sammanfattning : Socionomer arbetar i komplexa förhållanden med begränsade resurser, hög arbetsbelastning och rutiner utformade utifrån lagstiftning. Chefer inom socialt arbete bär ansvar för budget, utförandet av insatser men även att bedriva arbetsmiljöarbete. LÄS MER

 5. 5. Använda Business Intelligence : En explorativ fallstudie på ett svenskt konsultbolag

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amirkhon Martinz; [2020]
  Nyckelord :Business Intelligence; Usability; Management Accounting; Decision Making; Business Intelligence; Användbarhet; Ekonomistyrning; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslutstagande är en av de viktigaste processerna inom alla ledningsnivåer. Det kontinuerliga behovet av att kunna ta bättre beslut anses vara kritiskt viktigt för ett företags både kortsiktiga och långsiktiga överlevnad. Bistående i detta moment så har beslutsstödsystem (BSS) i form av Business Intelligence (BI) skapats. LÄS MER