Sökning: "arbete med prioriterade grupper"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden arbete med prioriterade grupper.

 1. 1. Tysta barn i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med att stötta tysta barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tarja Jokela; Paulina Bago; [2020]
  Nyckelord :språkutveckling; förskollärare; kommunikation; tysta barn; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare arbetar i praktiken med tysta barns språkutveckling i förskolan, men också vilka utmaningar som förskollärare möter i detta arbete. Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes i denna kvalitativa studie. LÄS MER

 2. 2. Att skåda det förflutna genom kaffe -Ett arbete om människors konsumtionsmönster av kaffe i Stockholm år 1780

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Robert Höög; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbetes syfte är att studera människors konsumtionsmönster av kaffe i Stockholm år 1780. Genom att studera kaffekonsumtion kan människors olika levnadsstandard skönjas. De frågor som arbetet ämnar besvara är hur socialt spridd konsumtionen av kaffe var år 1780 i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Barngruppsstorlek i förskolan : Förändringsarbete i praktik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Eva-Marie Karlsson; Julia Piipponen; [2019]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; förskola; kvalité; statsbidrag; förändringsarbete; likvärdighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Skolverket (2018) bedriver sedan 2015 ett utvecklingsarbete som strävar, med hjälp av ett riktat statsbidrag, att öka utbildningens likvärdighet och stärka förutsättningar i förskolan för att kompensera för barns olikheter. Det ekonomiska stödet är avsett att minska antalet barn i barngrupper, där de yngsta barnen är prioriterade. LÄS MER

 4. 4. ”VI ÄR HÄR FÖR ALLA.” : En kvalitativ studie av bibliotekariers vidgade arbetsroll och biblioteket som integrationsverktyg

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joy Sandberg; [2017]
  Nyckelord :integration; bibliotek; förändrad arbetsroll; bibliotekarie; resultat; flyktingvåg; ny bibliotekslag; socialt kapital;

  Sammanfattning : Det har skett en samhällsförändring eftersom Sverige har tagit emot ett stort antal asylsökande, vilket har uttryckt sig i en ny bibliotekslag (2014) som understryker att biblioteken skall ha särskild fokus på prioriterade grupper. Uppsatsen undersöker hur biblioteken arbetar med integrationsfrämjande insatser, om bibliotekarier upplever att sin arbetsroll har förändrats, vilka resultat de anser att man uppnår, samt om det finns skillnader i hur det integrationsfrämjande arbetet upplevs bland olika typer av bibliotekarier, i olika typer av bibliotek och i olika typer av närområde. LÄS MER

 5. 5. Preventivt arbete mot våldsbejakande extremism ur ett lokalt perspektiv : En kvalitativ studie av hur samordnare och representanter för socialtjänsten, skolan och polisen arbetar mot våldsbejakande extremism

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marlene Wämmerfors Antonsson; [2017]
  Nyckelord :våldsbejakande extremism; brottsförebyggande åtgärder; prevention; autonoma miljöer; vit makt-miljöer; islamistiska extremistiska miljöer;

  Sammanfattning : This study is aming to examine how municipal instances understand and work to prevent violent extremism. The study illustrates how the local coordinator in a swedish municipality together with representatives from the social service, the school and the police work against autonomous left, white power environment and violent Islamist extremists. LÄS MER