Sökning: "förbättringsarbete i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden förbättringsarbete i vården.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av hur omvårdnaden påverkas av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Fridsäll; Anna Järbur; [2020-08-06]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; patientsäkerhet; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans kompetensområde innefattar att lindra lidande, förebyggasjukdom, främja och återställa hälsa, detta med fokus på att ge god omvårdnad. Högarbetsbelastning och brist på resurser har påverkat sjuksköterskan och arbetsrelaterad stressanses vara något som drabbar hälso- och sjukvården dagligen. LÄS MER

 2. 2. Diabetessjuksköterskans förbättringsarbete inom primärvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Cecilia Holm; Anette Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; diabetes specialist nurse; improvement work; quality; Diabetessjuksköterska; diabetes mellitus typ 2; förbättringsarbete; kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är ett växande problem i Sverige liksom i övriga världen. Sjukdomen och dess komplikationer orsakar mycket lidande och stora kostnader för samhället. Inom diabetesvården arbetar personalen för att patienter med diabetes ska leva ett gott liv med så lite lidande och komplikationer som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad vård för ökad delaktighet : Ett förbättringsarbete av patientdelaktighet på en kirurgisk vårdavdelning

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Helena Berglund; [2020]
  Nyckelord :Person-centered approach; patient narrative; care plan; patient participation; qualitative content analysis; Personcentrerat förhållningssätt; patientberättelse; hälsoplan; patientdelaktighet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag tydliga signaler om att hälso- och sjukvården ska ge en personcentrerad vård till samhällets individer.  Det finns även en önskan att öka möjligheten för patienten att vara delaktig i sin vård. En personcentrerad vård kan ge möjlighet för patienten att bli medskapare och inte enbart mottagare av vård. LÄS MER

 4. 4. Minska oplanerad inläggning genom förbättrad vårdkoordinering : Fallstudie av ett förbättringsarbete med fokus påmikrosystemens förmåga att samordna vården kringpatienter med cancersjukdom

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Anna Kristina Lifvergren; [2020]
  Nyckelord :Cancer care; improvement project; learning mechanisms; microsystems; readmissions; Cancervård; förbättringsarbete; lärandemekanismer; mikrosystem; återinläggningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Svensk hälso-och sjukvård står inför stora utmaningar i framtiden. Antalet äldre cancerpatienter med komplexa vårdbehov kommer att öka samtidigt som resurserna inte säkert kan öka i samma takt. Samma utmaning råder för kirurgkliniken på Skaraborgs sjukhus, där förbättringsarbetet genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter och den yrkesprofessionella betydelsen för ett adekvat omhändertagande av patienter utsatta för sexuella övergrepp : - En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Theres Andersson; Kajsa Åkesson; [2020]
  Nyckelord :experience; forensic care; nurse; rape; sexual assault;

  Sammanfattning : Abstract: Sexual assault is a serious matter, the World Health Organization calls the violence against women, a global health problem of epidemic proportions. The nurse has a personal and moral responsibility to address this public health problem in order to try to influence a positive change towards improved health. LÄS MER