Sökning: "förbättringsarbete i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden förbättringsarbete i vården.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sandra Trivunovic; Malin Nordberg; [2019]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Avvikelser; Etisk stress; Hierarkier; Patientsäkerhet; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar områden där patientsäkerheten brister och socialstyrelsen för fram att sjukvården har redskap men det implementeras inte. Vårdskador minskar inte i önskad takt. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete. Metod: Kvalitativ intervjustudie med sex sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet eller inte? : En kvalitativ litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Henning; Sandra Mattila; [2018]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; lidande; vårdande; vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhetsarbete är en del av sjuksköterskors arbete. En ökande befolkning kan leda till att fler patienter skadas i vården och för att minska antalet vårdskador som uppstår måste sjuksköterskor arbeta förebyggande med patientsäkerhetsarbete. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete. LÄS MER

 3. 3. Näringsriktiga mellanmål och tätare viktkontroller minskade ofrivilligviktnedgång : En kvalitativ studie om ett förbättringsarbete på ett äldreboende

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärdHögskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Louise Törnquist; [2018]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Förbättringskunskap; Kvalitetsförbättring; Nutrition; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns omfattande belägg om nutritionens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet. För äldre patienter som bor på äldreboenden förekommer undernäring och ofrivillig viktnedgång vilket kan leda till ökade komplikationer såsom fall, trycksår och dödlighet.Syfte: Syftet i denna uppsats består av två delar. LÄS MER

 4. 4. SOS 112– vad har inträffat? : En studie av framgångs- och riskfaktorer i nöd-samtalet utifrån ett förbättringsarbete för att öka säkerställandet av vitala parametrar genom reflektion.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Anneli Hallberg; [2018]
  Nyckelord :Emergency call-center; emergency call-taker; call interception; prehospital care.; larmcentral; samtalsavlyssning; prehospital vård; larmoperatör;

  Sammanfattning : Den akuta prehospitala vården börjar ofta med ett nödsamtal. Detta, mycket komplexa samtal, är vård som ska vara av god kvalitet, ges på lika villkor och den som har störst behov ska ges företräde. LÄS MER

 5. 5. Att sträva mot ständig förbättring : En kvalitativ intervjustudie om förbättringsarbeten på vårdcentraler

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Annica Gustafsson; Katarina Jonasson; [2018]
  Nyckelord :District Nurse; Healthcare-Center; Improvement work; Interview study; Prerequisites; Distriktssköterska; Förbättringsarbete; Förutsättningar; Intervjustudie; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på aspekter som påverkar implementeringen i en förändringsprocess såsom kommunikation, delaktighet och ledarskap, verksamhetens kultur och förutsättningar. Hälso- och sjukvårdsorganisationer har ett ansvar i bedrivandet av evidensbaserad vård och förbättringsarbete ingår i distriktssköterskans arbetsuppgifter. LÄS MER