Sökning: "förbättringsarbete i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden förbättringsarbete i vården.

 1. 1. Patientsäkerhet eller inte? : En kvalitativ litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Henning; Sandra Mattila; [2018]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; lidande; vårdande; vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhetsarbete är en del av sjuksköterskors arbete. En ökande befolkning kan leda till att fler patienter skadas i vården och för att minska antalet vårdskador som uppstår måste sjuksköterskor arbeta förebyggande med patientsäkerhetsarbete. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerhetsarbete. LÄS MER

 2. 2. Näringsriktiga mellanmål och tätare viktkontroller minskade ofrivilligviktnedgång : En kvalitativ studie om ett förbättringsarbete på ett äldreboende

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärdHögskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Louise Törnquist; [2018]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Förbättringskunskap; Kvalitetsförbättring; Nutrition; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns omfattande belägg om nutritionens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet. För äldre patienter som bor på äldreboenden förekommer undernäring och ofrivillig viktnedgång vilket kan leda till ökade komplikationer såsom fall, trycksår och dödlighet.Syfte: Syftet i denna uppsats består av två delar. LÄS MER

 3. 3. SOS 112– vad har inträffat? : En studie av framgångs- och riskfaktorer i nöd-samtalet utifrån ett förbättringsarbete för att öka säkerställandet av vitala parametrar genom reflektion.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Anneli Hallberg; [2018]
  Nyckelord :Emergency call-center; emergency call-taker; call interception; prehospital care.; larmcentral; samtalsavlyssning; prehospital vård; larmoperatör;

  Sammanfattning : Den akuta prehospitala vården börjar ofta med ett nödsamtal. Detta, mycket komplexa samtal, är vård som ska vara av god kvalitet, ges på lika villkor och den som har störst behov ska ges företräde. LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskors kompetens och dessbetydelse för vårdkvalitet och vårdutveckling : - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Ekman; Damber Nina; [2018]
  Nyckelord :Advanced Practice Nursing; leadership; nurse specialists; patient safety; quality improvement; quality of healthcare.; Avancerade specialistsjuksköterskor; förbättringskunskap; ledarskap; patientsäkerhet; specialistsjuksköterskor; vårdkvalitet.;

  Sammanfattning : Studier visar att en god och säker vård har ett nära samband med en hög grad av omvårdnadskompetens hos personalen. Trots att specialistsjuksköterskor har ansvar för att initiera och tillämpa evidensbaserad vård samt att driva utvecklingen inom vården saknas en tydlig beskrivning av vad detta faktiskt innebär samt hur kompetensen bäst kan komma till användning. LÄS MER

 5. 5. Löftet om Lean sjukvård : En litteraturstudie om resultat av Lean-implementering i svensk sjukhusvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Felix Dieckhoff; Robert Wahlström; [2018]
  Nyckelord :Lean; sjukhusvård; flödeseffektivitet; resurseffektivitet; väntetider; resursanvändning; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: I svensk sjukhusvård har arbetet med att införa Lean eller Lean- inspirerade system pågått under de senaste årtiondena. Detta har inte varit helt problemfritt då Lean ursprungligen kommer från industrin och innehåller terminologi och tankesätt som speglar varuproduktion. LÄS MER