Sökning: "förbättringsarbete i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden förbättringsarbete i vården.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Olivia Ståhl; Ulrika Melo Vargas; [2022]
  Nyckelord :emergency medical services; mentor; patient safety; person-centered care; relation; akutsjukvård; handledare; patientsäkerhet; personcentrerad vård; relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskeutbildningen ingår kliniska placeringar som har för avsikt att integrera studenten från högskola till yrkesliv. Det ingår i sjuksköterskans roll att handleda. Handledare har en betydande roll i hur studenten kommer uppleva sin praktik. En god relation är grundläggande. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av interaktionen med patienter med övervikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Nathalie Sternklev; Linnea Persson; [2022]
  Nyckelord :Interaction; motivational interviewing; nurse; overweight; prejudice.; Fördomar; interaktion; motiverande samtal; sjuksköterska; övervikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 1980-2020 ökade andelen människor med övervikt i Sverige. Fortsätter utvecklingen i samma takt kommer det att innebära att hälften av världens befolkning är överviktig år 2030. Övervikt är en riskfaktor för många sjukdomar såsom diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar och cancer. LÄS MER

 3. 3. Samskapande med interkulturellt perspektiv : Ett förbättringsarbete och studie på H.K.H Kronprinsessan Victorias barn och ungdomssjukhus i Linköping.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Ida Janse Janse; [2022]
  Nyckelord :4 steg; Erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling; Kritisk incident teknik CIT ;  Grupputveckling; Interkulturellt perspektiv; Samskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vintern 2019 vårdades en gosse på ett barnsjukhus i Sverige där språksvårigheter och viss kulturell kontextuell diskrepans försvårade kommunikationen. Missförstånd och okunskap ledde till att gossen avled. LÄS MER

 4. 4. Den som slutar att bli bättre, slutar snart att vara bra : -en kvalitativ studie om ständiga förbättringar inom hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Lisa Olson; Sofia Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :quality improvement QI ; health services; healthcare; change management; Prehospital Emergency Care; continuous improvement; total quality management TQM; kvalitetsförbättringar; hälso-och sjukvård; förändringsarbete i organisationer; prehospital sjukvård; offensiv kvalitetsutveckling; ständiga förbättringar; totalkvalitet; hörnstensmodellen;

  Sammanfattning : Dagens hälso- och sjukvård är komplex och i konstant förändring, detta kräver att medarbetare och ledare ständigt arbetar med förbättringar, både för att kvalitetssäkra vården men också för att hushålla med begränsade resurser av såväl personal som ekonomi. För att lyckas med förbättringsarbete krävs medvetenhet och ett engagemang av hela organisationen, för att tillsammans skapa förutsättningar för ständiga förbättringar. LÄS MER

 5. 5. Förbättra patientens förutsättningar för återhämtning efter intensivvård : En studien om intensivvårdspersonalens erfarenheter av förbättringsarbete

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Angelica Enqvist; [2022]
  Nyckelord :Healthcare-workers experiences of improvement work; Improvement knowledge; Intensive care; Nolan’s improvement model; post-intensive care; Förbättringskunskap; intensivvård; Nolans förbättringsmodell; post-IVA vård; vårdpersonalens erfarenheter av förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning (IVA) och tillfrisknat efter kritisk sjukdom löper stor risk för komplikationer efter att de flyttats till annan vårdavdelning för fortsatt vård. Oförutsedda komplikationer kan ibland leda det till att patienten återinläggs på IVA. LÄS MER