Sökning: "fokusgrupper förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden fokusgrupper förskola.

 1. 1. "Värnar kvinnor mer om miljön då?" : En kvalitativ fokusgruppstudie om förskollärares och barnskötares förståelse för varför genus är nödvändigt för att nå hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Lisa Waldeck; [2020]
  Nyckelord :miljö; genus; jämställdhet; hållbar utveckling; förskola; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Könsidentitet och miljöfrågor är starkt sammankopplade och föreställningar om kvinnligt och manligt formar vårt sätt att vara och agera. Forskning visar att män i större utsträckning, genom deras sätt att leva, påverkarmiljön mer negativt än kvinnor samtidigt som det är kvinnor som drabbas värst av miljöförändringar. LÄS MER

 2. 2. Ett samförstånd i ögonblicket : En studie om förhållningssätt vid lämning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Nilsson; Sanna Petersson; [2020]
  Nyckelord :Barn; pedagog; lämning; förskola; interaktion; kommunikation; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om de interaktioner som sker vid lämningen samt dess förutsättningar. Syftet har konkretiserats till två forskningsfrågor som besvaras i studien: “Hur villkoras möten för interaktion vid lämning?” och “Hur interagerar pedagog, barn och vårdnadshavare vid lämning?” För att få svar på forskningsfrågorna har fokusgrupper och observationer genomförts med två arbetslag från två olika förskolor. LÄS MER

 3. 3. Vad skulle digital kompetens kunna bli i en förskola, för barnen och för personalen? : En kritisk granskning av hur digital kompetens och barns digitala kompetensbehov konstrueras i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Carolin Svanström; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; diskursanalys; förskolan; fokusgrupper; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att kritiskt granska och diskutera hur digital kompetens och barns digitala kompetensbehov konstruerats inom förskolan, samt diskutera vad digital kompetens skulle kunna bli i en förskola, för barnen och för personalen. Studien har genomförts genom strukturerade fokusgruppsdiskussioner, där deltagarna har varit utbildade förskollärare. LÄS MER

 4. 4. “Men det skulle vara konstigt om vuxna räckte upp handen” -samling ur barns perspektiv : En kvalitativ studie om barns upplevda delaktighet på samling

  M1-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Karlsson; Veronica Sköld; [2020]
  Nyckelord :Samling; Förskola; Delaktighet; Inflytande; Barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap ur barns perspektiv på samling i förskolan. Följande frågeställningar har legat till grund i utförd studie: Vad beskrivs som betydelsefullt av barn att få göra under samling? Vilka förväntningar inryms i barns beskrivningar av samling? Vilka beskrivningar av det egna deltagandet i samling görs av barn? Studien utgår från barndomssociologiskt perspektiv och använd analysmetod är kvalitativ analys med etnografisk ansats där datainsamling har skett i form av fokussamtal. LÄS MER

 5. 5. LESS IS MORE - en organisationsteoretisk studie om arbetstidsförkortning och friskvård i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anneli Ahlin; [2019-02-18]
  Nyckelord :Förskola; Arbetstidsförkortning; Friskvård; Skolutveckling; Kvalité; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla kunskap om, och i så fall på vilket sätt försöket har påverkat förskolans verksamhet och personalens hälsa. Frågeställningar:Vilka hälsoeffekter hos personalen synliggörs i försöket?Hur påverkas förskolans verksamhet av försöket och hur kan detta förstås i ett kvalitéts- och skolutvecklingsperspektiv?Teori:Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt samt ett nyinstitutionellt perspektiv på organisationer. LÄS MER