Sökning: "frågeställningar språkutveckling förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden frågeställningar språkutveckling förskola.

 1. 1. Samling på förskolan En kvalitativ studie om vad pedagogernas mål med samlingen är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Camilla Klasson; Sibella Kondorajian; [2019-05-03]
  Nyckelord :Samling; pedagoger; förskola; atmosfärer; barns delaktighet; kunskapssyn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på pedagogers upplevelser av samlingen. De frågeställningar som undersökningen bygger på är vad anser pedagogerna att målet med samlingen är,hur anser pedagogerna att samlingen bidrar till barnens meningsfulla lärande, hur involverade är barnen i att planera samlingen enligt pedagogerna. LÄS MER

 2. 2. ”Den allra bästa lässtunden är när vi sitter ute i vår skog och läser” : En intervjustudie om hur tre pedagoger beskriver sitt arbete med högläsning och dess roll för barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Marielle Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; högläsning; språkutveckling; pedagogik;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur tre pedagoger talar om högläsning samt dess roll för barns språkutveckling. Syftet är att bidra med kunskap om några olika sätt att arbeta med högläsning med de yngre barnen i förskolans vardagliga verksamhet, samt hur högläsning kan bidra till de yngre barnens språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. TAKK utifrån ett relationsdidaktiskt fokus : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på användning av TAKK

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Nilsson; Nina Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation; TAKK; språkutveckling; kommunikation; didaktik; relationsdidaktiska modellen; förskola; barn.;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på användning av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation med förkortning TAKK. De två frågeställningar som guidar studien är följande: Varför väljer förskollärarna att använda TAKK i förskolans verksamhet? och Hur kan användningen av TAKK gå till i förskolans verksamhet enligt förskollärarna? Studiens teoretiska utgångspunkt är didaktiskt perspektiv där den relationsdidaktiska modellen är i fokus för att skapa en fördjupad förståelse för förskollärares perspektiv på användning av TAKK. LÄS MER

 4. 4. “Spegel spegel på väggen där…” En studie kring modersmålets plats i en mångkulturell förskola Samt pedagogers arbetsmetoder för att belysa första och andraspråket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jennie Lidström; Aleksandra Pajakovska; [2019]
  Nyckelord :arbetsmetoder; förhållningssätt; mångkulturell förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka modersmålets plats på en mångkulturell förskola och vilken inverkan detta kan tänkas ha på barnens andraspråksinlärning. För att få en så rättvis bild som möjligt har vi genomfört vår studie på en mångkulturell förskola i en större stad i södra Skåne, där det endast finns barn med svenska som andraspråk. LÄS MER

 5. 5. De yngsta barnen i förskolans litterära värld : Pedagogers uppfattningar om högläsning och barns inflytande i val av litteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erica Karlsson; Elin Snäckmark; [2019]
  Nyckelord :högläsning; förskola; litteratur; pedagog; inflytande;

  Sammanfattning : Inledning Studien handlar om pedagogers uppfattningar om fenomenet högläsning och barns inflytande i val av litteratur för barn 1–3 år. Det finns tidigare forskning som undersöker högläsning och barns inflytande i förskolan. LÄS MER