Sökning: "frågeställningar språkutveckling förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden frågeställningar språkutveckling förskola.

 1. 1. Möjligheter till språkutveckling genom boksamtal i flerspråkiga förskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zilha Licina; [2020-09-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bokläsning; språkutveckling; högläsning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förskolan är för många barn i Sverige det första mötet med utbildningsväsendet och har en stor påverkan på deras utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande. Hur förskola möter barnens olika språk har en avgörande betydelse för hur barnen kommer att utvecklas som individer samt hur språket kommer att leda till ett bättre resultat i skolans värld. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares strävan att få tid till högläsning : En kvalitativ studie om förskollärares syn på arbetet med språkutveckling utifrån högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Broman; Victoria Jäger; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Förskola; Samtal; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utveckla kunskap om hur förskollärare beskriver sin strävan att få tid till högläsning för att stimulera barns språkutveckling. Utifrån syftet formulerade vi tre frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. "Barn språkutvecklas hela tiden" : - En kvalitativ studie om vilka tolkningsrepertoarer som synliggörs i samtal kring barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rebecca Andersson; Julia Huttunen; [2020]
  Nyckelord :Barn; Diskurspsykologi; Förskola; Förskollärare; Socialkonstruktionism; Språk; Språkutveckling och Tolkningsrepertoarer;

  Sammanfattning : Språk har en central roll för människan för att kunna bli en kompetent medborgare som kan utnyttja sina rättigheter och göra sin röst hörd. Tiden i förskolan är den viktigaste tiden i ett barns liv, då det är där grunden till lärandet sker. LÄS MER

 4. 4. Från napp till app : En studie om hur åtta förskollärare beskriver sin användning av digitala verktyg som komplement för barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kim Wiggh Ringström; Victor Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Appar; digitala verktyg; kommunikation; lärplatta; språkutveckling förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur åtta förskollärare använder digitala verktyg som ett komplement i undervisningen för barns språkutveckling. För att ge svar på studiens frågeställningar användes en kvalitativ ansats där dataunderlag hämtades från semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Lekens lekfullhet i det verbala språket : En kvalitativ studie av interaktion i leken och barns individuella språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rebecka Andersson; [2020]
  Nyckelord :Lek; fri lek; interaktion; artefakt; pedagog och mediering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att när barn leker tillsammans med andra får det en positiv betydelse för barns verbala språk och att det verbala språket stöttas av lekkamraterna som ingår i leken, då barn hjälps åt att förstärka sitt verbala språk. Tidigare forskning visar även att lekformer såsom socio dramatisk lek och fri lek som innebär samspel mellan barnen främjar barns språkutveckling genom att de sociala och kommunikativa aspekterna i dessa leksituationer har positiv inverkan på barns språkutveckling. LÄS MER