Sökning: "hermeneutisk analysmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden hermeneutisk analysmodell.

 1. 1. Det inspekterade stödet : En studie om Skolinspektionens tillsyn av gymnasieskolors arbete med stödinsatser under åren 2014–2016

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Andrea Södergren; Fredrik Sjöman; [2017]
  Nyckelord :Extra anpassningar; Särskilt stöd; Stödinsatser; Skolinspektionen; Tillsyn; Vitesföreläggande;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka Skolinspektionens regelbundna tillsyn, anmälningsärenden samt beslut om vitesförelägganden under åren 2014-2016. Undersökningsområdet har varit gymnasieskolans stödinsatser samt vilka lagändringar som sker under 2014 och vilka insatser från Skolverket inom området som sätts in och huruvida dessa påverkat utfallet av anmälningar och brister vid Skolinspektionens granskning de undersökta åren. LÄS MER

 2. 2. Studie- och yrkesvägledarens perspektiv gällande likvärdighetens villkor i skolan : - en känslig fråga, färgad av kön, kultur och klass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Sedin; Maria Vallin; [2015]
  Nyckelord :bakgrundsfaktorer; behov; elever; förutsättningar; skola; studie- och yrkesval; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Examensarbetet redovisar ett antal studie- och yrkesvägledares erfarenheter kring hur elevers kön, sociala och etniska bakgrund påverkar deras behov och motivation att uppsöka studievägledning. Vidare beskriver arbetet studie- och yrkesvägledares uppfattningar kring studie- och yrkesvägledningens strukturering och hantering för att främja likvärdighet bland elever i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. ”Pappa är som en apelsin, sa jag." : Om att bemöta barn i sorg.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Eva Olin; [2015]
  Nyckelord :barb; bemötande; beredskapsplan; död; förskola; KASAM; kris; krishantering; pedagog; skola; sorg; sorgebearbetning; trauma;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen kring skolans möjlighet och ansvar gällande bemötande till barn i sorg.  Studien är kvalitativ och har en hermeneutisk ansats, samt ett salutogent perspektiv, vilket visar sig genom en tolkning av människors upplevelser, med fokus på vad som varit stödjande och positivt i det bemötandet som getts från skolan och förskolan. LÄS MER

 4. 4. Några barns uppfattningar om genus i en populär barnbok : En studie kring Mamma Mu åker rutsckana

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning

  Författare :Nina Lövenbo; Eva Hall; [2011]
  Nyckelord :Barnbok; Mamma Mu; Förskola; Genus; Identitet; Kön; Könsmönster;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några barn uppfattar och tolkar genus samt om och hur de i så fall identifierar sig med huvudrollsinnehavarna i Wieslanders bok Mamma Mu åker rutschkana. Dessutom är det av intresse att se om och på vilket sätt författaren till den valda boken skriver utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Nationell kultur och identitet i en lärobok i arabiska

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Amar Tamim; [2009]
  Nyckelord :Identitet; arabisk kultur; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Läroböcker som används i undervisningen i arabiska som modersmål importeras från arabiska länder, bland annat Syrien, Libanon och Jordanien. På grund av stora skillnader mellan utbildningar och undervisningsmetoderna i arabiska skolor och i svenska skolor vill jag genom min uppsats undersöka och analysera en av dessa böcker som används i undervisningen här i Sverige. LÄS MER