Sökning: "interaktiv samhällsstyrning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden interaktiv samhällsstyrning.

 1. 1. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Clara Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

  Sammanfattning : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. LÄS MER

 2. 2. Facklig organisering inom policyprocessen – hur fackliga centralorganisationer upplever sin möjlighet till påverkan vid statligt utredningsarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefina Tänge; [2021-01-21]
  Nyckelord :fackliga centralorganisationer; kommitté- och remissväsendet; statliga utredningar; korporativism; interaktiv samhällsstyrning; organiseringsvariabler; isomorfism;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om samhällsstyrningen, sedan avkorporativiseringen, förändrat de fackliga centralorganisationernas förutsättningar för påverkan genom institutionella arenor, och i så fall hur centralorganisationerna upplever det. Teori: Uppsatsens teoretiska ramverk består av nyinstitutionell teori, och specifikt isomorfism i kombination med aktör- och strukturanalysens analysverktyg organiseringsvariabler. LÄS MER

 3. 3. Självförvaltning av bostadsgårdar : en studie om fastighetsbolagens erfarenheter och självförvaltningens inverkan på gemenskap bland hyresgäster

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Perry; [2020]
  Nyckelord :självförvaltning; bostadsgård; gemenskap; interaktiv samhällsstyrning; fastighetsbolag; self-management; residential yard; togetherness; governance; real estate company;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskapsfältet inom ämnesområdet boendeinvolvering vid förvaltning av bostadsgårdar genom självförvaltning. Samtidigt som fördelarna med självförvaltning beskrivits vara flera och ett ökat intresse för boendeinvolvering inom fastighetsbolagens verksamhet har identifierats, är det förhållandevis få fastighetsbolag som implementerar självförvaltning inom den egna verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Varbergs goda jord : en fallstudie om värdering och förvaltning av åkermark i Varbergs kommun

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Agnar Kjeller; [2013]
  Nyckelord :åkermark; governance; hållbar utveckling; förvaltning; planering och styrning; landsbygd;

  Sammanfattning : This is a bachelor thesis about arable land in Varberg, from sustainability and it’s relation to local government and management. Arable land has become more important as a natural resource from a global point of view and in concerns of higher demands of food supply, as a result of population growth, higher consumption worldwide and climate change. LÄS MER

 5. 5. The Interface Between Social Entrepreneurship and Governance : A qualitative case study including eight social entrepreneurs operating within regions of India

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Frida Johnsson; [2012]
  Nyckelord :Action; Governance; India; Private-Public; Rationalities; Regions; Social Entrepreneurship; Spheres; Handling; Indien; Interaktiv samhällsstyrning; Privat-Offentligt; Rationaliteter; Regioner; Sfärer; Socialt entreprenörskap;

  Sammanfattning : Instead of asking why governments in developing countries are not doing what (Western) governments can (or at least in the past could) be expected to do we may need to ask the questions of how governance empirically is provided and by whom. While the involvement of non-public actors within processes of governance is far from new, the increased interest in social entrepreneurship, both as a practice and scholarly, is. LÄS MER