Sökning: "kulturella särdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden kulturella särdrag.

 1. 1. INVANDRARE SOM ALDRIG INVANDRADE ATT DEKONSTRUERA BEGREPPET ANDRA GENERATIONENS INVANDRARE Kartläggning och förklaringar av identitetstyper hos personer med utlandsfödda föräldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ramin Shirali; [2019-02-07]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; utländsk bakgrund; socialkonstruktivism; identitetskonstruktion; strukturell lingvistik; minoriteter; binära kategorier; vithet; interpellation; negering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas hur begreppet andra generationens invandrare har dolt en mångfald av olika identitetstyper som personer till utlandsfödda föräldrar kan ha. Att personer födda eller uppvuxna i Sverige klassificeras som andra generationens invandrare är missvisande, eftersom livsförutsättningar och erfarenheter kan ha format olika identitetstyper som inte reflekterar begreppet i fråga. LÄS MER

 2. 2. Kulturens modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP : En kvantitativ studie på 673 börsnoterade företag i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sara Hollström; Emilia Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :CSR; CSP; ESG; Female board members; Cultural features; Hofstede; CSR; CSP; ESG; kvinnliga styrelseledamöter; kulturella särdrag; Hofstede;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med att konsumenter och övriga intressenters medvetenhet ökar ställs det högre krav på företagens sociala prestation (CSP) för att de ska förbli framgångsrika. Dessa ökade krav har bidragit till nya restriktioner och lagar om rapportering av icke-finansiell information, för vilken företagens styrelse är ansvariga. LÄS MER

 3. 3. Resan går till Halland! : En fallstudie av Hallands Turisttrafikförbund och bilden av Halland utifrån ett turismhistoriskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Elisabeth Kostoglaki; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har turistnäringen utvecklats till en av världens största näringar och har en stark ekonomisk tillväxt. Som en följd av detta har orter och platser behövt marknadsföra sig själva i allt större grad för att kunna bli konkurrenskraftiga turistdestinationer. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers upplevelse kring deras datoranvändning : Skiljer sig upplevelserna beroende på deras habitus?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :David Folkebrant; Tommi Väisänen Dahlberg; [2014]
  Nyckelord :kvalitativ metod; induktiv-deduktiv; datoranvändning; gymnasieelever; pierre bourdieu; habitus;

  Sammanfattning : Ungdomars liv präglas idag allt mer av datorer där datorn används flitigt både hemma och i skolan. Vår studie belyser gymnasieungdomars vanor kring datoranvändning och hur vanorna skiljer sig åt mellan elevers olika uppsättningar av habitus.    Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med en induktiv-deduktiv metod. LÄS MER

 5. 5. La traducción de fenómenos culturales y lingüísticos del sueco al español en Rocky de Kellerman

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jonas Dahlgren; [2011-07-01]
  Nyckelord :novela gráfica; hispanohablante; cambio de códigos;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats kommer jag att göra en analys av den spanska översättningen avMartin Kellermans Rocky – volym ett. Originaltexten är skriven på ett sätt som återspeglar ett samtida sätt att tala på. Kellerman använder sig av en högst informell stil, full av slanguttryck och ordlekar. LÄS MER