Sökning: "lex specialis derogat legi generali"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden lex specialis derogat legi generali.

 1. 1. Befallningsrätten - Om polismans rätt att meddela befallningar och tillsägelser m.m.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bruno Ranestål; [2012]
  Nyckelord :befallningsrätt; befallningsrätten; polisens befogenheter; polismans befogenhet; befogenhetsreglering; polisrätt; politirätt; offentlig rätt; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Polisman har enligt svensk rätt befogenhet att under olika omständigheter meddela tillsägelser och andra liknande direktiv till allmänheten. Den närmare innebörden av denna befogenhet – den så kallade befallningsrätten – beskrivs emellertid ofta som oklar och ämnet har aldrig varit föremål för en sammanhållen och genomgripande akademisk behandling. LÄS MER

 2. 2. FN-stadgan och Europarätten : En studie av fallet Somaliasvenskarna och de mänskliga rättigheterna beträffande genomförandet i EU av säkerhetsrådets resolutioner om intelligenta sanktioner

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Daniel Denikson; [2007]
  Nyckelord :FN; FN-stadgan; mänskliga; rättigheter; befogenhet; internationell; folkrätt; traktaträtt; EG-rätt; EU-rätt; europakonventionen; europadomstolen; EU; EG-domstolen; EKMR; Wienkonventionen; förordning; frysning; tillgångar; egendomsskydd; rättssäkerhet; domstolsprövning; legitimitetsproblem; europarätt; företräde; FN-resolution; terrorism; internationell; fred; säkerhet; rättssystem; kompetens-kompetens; laglighetseffekt; listning; somaliasvenskarna; talibaner; al-quaida; al-barakaat; musketörsprincipen; washingtonfördraget; jus; cogens; cameron; afghanistan; externa; säkerhetsrådet; relationer; förteckning; världsordning; kumulerad; rättslig; grund; verksamma; rättsmedel; försvar; legalitetskontroll; sanktionskommitten; immunitet; domstolsprövning; terrorister; godtycklighet; grunder; traktat; rättspraxis; internationella; domstolen; resolutioner; intelligenta; sanktioner;

  Sammanfattning : Vilket rättssystem har enligt folkrätten företräde vid konflikt mellan folkrätten från FN, Europakonventionen och gemen-skapsrätten, beträffande giltigheten av säkerhetsrådets resolutioner för bekämpande av den internationella terrorismen, i förhållande till mänskliga rättigheter? Säkerhetsrådets resolutioner har ändrat karaktär när det gäller att bekämpa världens terrorism. Genom så kallade intelligenta sanktioner är säkerhetsrådets mål nu att frysa egendom för enskilda individer och företag, utan att de drabbade har någon rätt till rättvis rättegång, efter att dessa svartlistats som knutna till terroristorganisationer. LÄS MER