Sökning: "park social hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden park social hållbarhet.

 1. 1. Stadens gröna hjälpredor - En studie om ekosystemtjänster och hur dessa kan användas i planeringen av urban grön infrastruktur, fallet Lindholmen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lovisa Elfström; Lina Johansson; [2021-06-23]
  Nyckelord :”grön infrastruktur”; ”ekosystemtjänster”; ”resiliens”; ”social hållbarhet”; ”Lindholmshamnen”; ”planering”;

  Sammanfattning : When cities become denser there is a growing risk for downgrading of the social and ecological aspects of sustainability on behalf of exploitation of grey infrastructure. This could lead to a lower quantity as well as quality of the urban green infrastructure, which means a negative effect for the social and ecological sustainability in the city. LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet i stadens planeringsprocesser : en exempelstudie av Mary Anderssons park, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Frohm; [2021]
  Nyckelord :social hållbarhet; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; planering; Malmö stad; Mary Anderssons park; landskapsarkitektur; jämlikhet; offentliga miljöer; förvaltning; MKB;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling, tillika den sociala dimensionen av hållbarhet är komplexa begrepp utan entydig definition och som präglas av konflikt sett till intresse, mål och värde. Bortom debatten om innebörd är social hållbarhet idag ett centralt begrepp inom politiken och har en viktig funktion i diskussioner om mål och syften gällande planering och samhällsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Planning for Sustainability : Are sustainable neighbourhoods creating sustainable lifestyles?

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Isabelle Lindbäck; [2021]
  Nyckelord :sustainable lifestyles; planning- and design policy and strategies; behaviour change; behaviour-economics; practice theory;

  Sammanfattning : The impact of unsustainable human actions has grown to become the most significant underlying factor of current environmental problems, which stresses the need for a large-scale transformative change in our modern ways of living. Sustainable development has emerged to become the primary framework to reduce climate impact, and sustainable neighbourhoods have become a highly sought out and desirable policy goal. LÄS MER

 4. 4. Ekologisk kompensation - Att balansera stad och natur : ett gestaltningsförslag

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Signe Stenfeldt; [2021]
  Nyckelord :urban ekologi; ekologisk kompensation; ekologisk hållbarhet; social hållbarhet; Uppsala; Lunsen; Sydöstra staden; sydöstra stadsdelarna; kil; gestaltning; skog; natur;

  Sammanfattning : In Uppsala, Sweden, there is a proposal for a new in-depth comprehensive plan (fördjupad översiktsplan) for southeastern Uppsala that proposes a new train station, a dense development of approximately 21,500 new homes and 10,000–15,000 new jobs. The project area is located in a place with valuable nature, from both an ecological and recreational point of view. LÄS MER

 5. 5. Skolgården - Ett rum av betydelse : En fältstudie av Karlskoga kommuns skolgårdsmiljöer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Svensson; Miriam Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Schoolyard; outdoor enviroment; children s geographies; social sustainability; Karlskoga municipality; physical design; Skolgård; utomhusmiljö; barns geografier; social hållbarhet; Karlskoga kommun; fysisk utformning;

  Sammanfattning : Barnkonventionen blev lag i Sverige den första januari år 2020. Ett sätt att integrera barnkonvention i fysisk planering är säkerställa alla barns rätt till en god utomhusmiljö. Tidigare forskning visar att tillgång till naturen har flera positiva fördelar, såsom fysisk och psykisk hälsa. LÄS MER