Sökning: "personal på boende"

Visar resultat 1 - 5 av 317 uppsatser innehållade orden personal på boende.

 1. 1. Stödboende - Ny boendeform för ensamkommande ungdomar : En väg till integration?

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Marie-Louise Wilén; [2023]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; Integration; Identity; Exile; Accommodation and socialization; Ensamkommande barn; Integration; Identitet; Exil; Boende och socialisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och förstå de faktorer som kan har betydelse för hur ensamkommandeunga vuxna som bor på stödboende integreras in i det svenska samhället och i vilken utsträckning boendefor-men har relevans i den processen. Ensamkommande barn/ungdomar som jag i uppsatsen hädanefter förkortarEKB och EKU, vilket är en allmän vedertagen benämning inom socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Skogsbranden i Västmanland 2014 - en inkluderande katastrofhantering? : En kvalitativ innehållsanalys om gruppers prioritering, social ojämlikhet och resursfördelning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Bryntesson; [2023]
  Nyckelord :Social inequality; resource distribution; forest fire; disaster management; Social ojämlikhet; resursfördelning; skogsbrand; katastrofhantering;

  Sammanfattning : Ett förändrat klimat ökar risken för fler frekventa skogsbränder, skogsbränder som spås vara mer intensiva än tidigare sett. Det här ger ett behov av att ha en fungerande katastrofhantering när en skogsbrand sker. LÄS MER

 3. 3. ”Jag förutsätter att personalen jobbar utefter sin bästa förmåga” : En metodkombinationsstudie om hur omsorgspersonal och enhetschefer resonerar kring komplexa omsorgssituationer där vanvård och försummelse förekommer inom ordinärt boende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Grännö Lundmark; Johanna Robertsdotter; [2023]
  Nyckelord :Social work; home care services; neglect; ageism; knownledge; Socialt arbete; ordinärt boende; vanvård och försummelse; ålderism; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning utförd inom särskilda boenden har visat att det är ett förekommande problem att äldre utsätts för vanvård och försummelse utförd av personal. Forskning om vanvård och försummelse inom ordinärt boende i svensk kontext är bristfällig. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers erfarenheter av att flytta till särskilt boende : En allmän litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dóra Vy Rosta; [2023]
  Nyckelord :Experiences; general literature review; moving; nursing home; older people; Allmän litteraturöversikt; erfarenheter; flytt; särskilt boende; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler äldre personer flyttar till särskilt boende på grund av ökat vårdbehov. Fokuset ligger på äldre personers medicinska och fysiska vårdbehov medan omvårdnadsbehoven ofta förbises. LÄS MER

 5. 5. Återvinningens del i en cirkulär ekonomi : En fallstudie kring avfall och återvinning i ettbostadsområde i Borlänge

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Jennie Dahlstedt; [2023]
  Nyckelord :: Waste management; environmental goals; sustainable development; recycling; circular economy; avfallshantering; miljömål; hållbar utveckling; återvinning; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Studien började med en observation i att det fanns utmaningar för detkommunala bostadsbolaget att få boende att sortera sitt avfall rätt.Dettaleder till mer jobb ökade kostnader för avfallshanteringen och avfalletspotential att återvinnas nyttjas inte vilket är en miljöbelastning. LÄS MER