Sökning: "place brand identity"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden place brand identity.

 1. 1. Creating the world's most sustainable and attractive travel destination. A content analysis of sustainable place brand identities in Southern Sweden

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Douglas Berglund; Katherine Driscoll; [2023-11-22]
  Nyckelord :place brand identity; place branding; sustainability; content analysis;

  Sammanfattning : This study examines how the place brand identities of seven Destination Management Organisations (DMOs) in southern Sweden guide their sustainable tourism communication. With the importance of sustainability becoming clear, interest in sustainable place branding is growing rapidly in scholarly and professional contexts. LÄS MER

 2. 2. Motiv bakom spårvägssatsningen i Lund

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hugo Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :Tramway; transport planning; accessibility; place identity; place branding; growth; and sustainable development; Spårväg; transportplanering; tillgänglighet; platsidentitet; platsmarknadsföring; tillväxt och hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt spårvägsprojektet i Lund utifrån fokuset platsmarknadsföring, tillgänglighet, tillväxt och hållbar utveckling. Den har även fokuserat på motiven bakom spårvägen. Studien gör detta genom en kvalitativ forskningsmetod, där en textanalys har utförts av Lunds kommuns planeringsdokument. LÄS MER

 3. 3. Studenters intention att bosätta sig i Luleå efter avslutad examen : En kvalitativ studie om effekten av platskommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ida Engström; Nike Bergman; [2023]
  Nyckelord :Place branding; green place branding; place image; place identity; place communication; place physics; place word-of-mouth; Place branding; grön place branding; platsimage; platsidentitet; platskommunikation; place physics; place word-of-mouth;

  Sammanfattning : Forskningsproblem -  Hur kan kommunikationen av Luleås platsvarumärke utformas för att öka möjligheten att behålla flera studenter i kommunen efter avslutad examen för att öka kompetensförsörjningen? Metod - En litteratursammanställning genomfördes i syfte att undersöka tidigare skriven litteratur inom ämnet. Ett teoretiskt ramverk sammanställdes därefter och har fungerat som en grund för intervjuguiden men också för upplägget på empiri- och analyskapitlen. LÄS MER

 4. 4. "The Body Shop: A force for good" : En multimodal kritisk diskursanalys av The Body Shops hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ida Sjölin; Emelie Ekman; [2023]
  Nyckelord :sustainability communication; sustainability report; brand; The Body Shop; multimodal critical discourse analysis; hållbarhetskommunikation; hållbarhetsrapport; varumärke; The Body Shop; multimodal kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Companies have an important role to play in sustainability initiatives as they have great power to drive development. Working with sustainability issues can be seen as crucial to their survival, as various stakeholders today place high demands on companies to take responsibility in this area. LÄS MER

 5. 5. Vilka roller och intentioner har era invånare? : En studie om platsambassadörskap online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mia Nilsson; Emelie Hansson; Felicia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Place branding; ambassadorship; place brand ambassador; social media; resident; brand ambassador behavior; user-generated content.; Platsvarumärke; ambassadörskap; platsvarumärkesambassadör; sociala medier; invånare; brand ambassador behavior; user-generated content.;

  Sammanfattning : Forskning visar att platsmarknadsföring som strategi används alltmer frekvent. Städer och platser uppfattas inte längre som konstanta utan befinner sig i en ständig utvecklingsprocess och behöver hanteras därefter. LÄS MER