Sökning: "sensorisk känslighet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sensorisk känslighet.

 1. 1. Atypisk sensorisk bearbetning, autismspektrumtillstånd och adaptiv funktion : En studie av ett svenskt tvillingurval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Richard Hammarsten; Lisa Hederos Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autismspektrumtillstånd (AST) är ofta förenat med atypisk sensoriskbearbetning och nedsatt adaptiv funktionsförmåga. Hur sambanden ser utdem emellan är mindre känt. Detta arbetes syfte var att undersöka vilkenpåverkan AST respektive atypisk sensorisk bearbetning har på adaptivfunktion. LÄS MER

 2. 2. När skolan skapar problem för barnen: Om barn och ungdomar med högfungerande autism i grundskola och gymnasium

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Johanna Sundell; [2018]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Asperger; skolmiljö; lärandemiljö; arbetsterapi; anpassad skolgång; delaktighet; inlärning; akademisk utveckling; tillgänglig undervisning; social kompetens; psykisk ohälsa; sensorisk känslighet; funktionshinder;

  Sammanfattning : Autism är en funktionsnedsättning som bland annat medför svårigheter med olika kognitiva funktioner. Vanligt är bristande förmåga att tolka sociala koder, ta in och sortera information från omgivningen samt att göra abstrakta slutledningar. LÄS MER

 3. 3. "Gillar jämn kroppskontakt, att ligga och bli omsluten" - Sensorisk känslighet och sexualitet bland personer med högfungerande autism/aspergers syndrom

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Lindskog; [2018]
  Nyckelord :autism; aspergers syndrom; högfungerande autism; sensorisk känslighet; sexualitet; sensorisk skript; sensorisk aspekt;

  Sammanfattning : Personer med högfungerande autism/aspergers upplever de sensoriska intrycken på ett annorlunda sätt än flertalet andra och många beskriver att de lider av sensorisk överbelastning. Tidigare sexualitetsforskning är begränsad inom autismområdet, likaså är forskning om sensorisk känslighet. LÄS MER

 4. 4. Högkänslighet hos musiker : En jämförande studie mellan musiker och icke-musiker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Magnus Lindholm; [2015]
  Nyckelord :Högkänslighet; HSP; Personlighet; Musiker; Icke-musiker; Ickemusiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om högkänslighet är ett utmärkande drag hos musiker. Genom att studera tidigare forskning kring högkänslighet och musikers personlighet visade det sig att det kunde finnas ett samband mellan dessa begrepp. Metoden var en kvantitativ jämförande enkätstudie mellan musiker och icke-musiker. LÄS MER

 5. 5. Flavour improvement of water solutions comprising bitter amino acids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Malin Lindqvist; [2010]
  Nyckelord :taste masking; bitterness suppression ; reduction; Branched-chain amino acids BCAA ; sensory analysis; off-taste; acidic amino acids; designed peptides; synthesized peptides;

  Sammanfattning : The aim of this project was to improve taste of a liquid food product, comprising extremelybitter and unpalatable amino acids and one unrevealed ingredient. The amino acids were Lleucine,L-isoleucine, L-valine, L-threonine and L-lysine monohydrochloride. LÄS MER