Sökning: "tillgänglig undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden tillgänglig undervisning.

 1. 1. Samhällskunskapsundervisning med kontroversiellt innehåll : En studie om samhällskunskapslärares sätt att erfara kontroversiellt innehåll och hur lärare bör förhålla sig till kontroverser i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonathan Larsson; [2019]
  Nyckelord :kontroversiellt innehåll; förhållningssätt; fenomenografi; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i en fenomenografisk ansats syftar uppsatsen till att undersöka och beskriva samhällskunskapslärares uppfattningar om innebörden av fenomenet kontroversiellt innehåll och uppfattningar om hur man bör förhålla sig till kontroversiellt innehåll i sin undervisning. För detta ändamål ställdes följande frågor: 1. LÄS MER

 2. 2. Framgångar och motgångar – Pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Gray; [2019]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; inkludering; specialpedagogiskt stöd; undervisning; språkliga svårigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gray, Ulrika (2019). Framgångar och motgångar – pedagogers tankar kring specialpedagogiska insatser för inkluderande undervisning av elever i behov av språkligt stöd.. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanna Millbäck; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; reflekterande samtal; relationskompetens; tillgänglig lärmiljö; UDL; KASAM.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Millbäck, Susanna (2019). Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv. (Let’s talk about the ”challenging” pupils – a study about abilities to make school available to all pupils from a teacher perspective). LÄS MER

 4. 4. Fysisk lärmiljö i tre särskilda undervisningsgrupper En studie om hur utformningen av den fysiska lärmiljön påverkar elever med särskilda svårigheter i deras väg mot kunskap

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andréas Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Fysisk lärmiljö; särskild undervisningsgrupp; geografisk lokalisering; skolgårdar; inkludering exkludering;

  Sammanfattning : Denna studie avser att belysa den fysiska lärmiljön i särskilda undervisningsgrupper. Målet är att ge kunskap om vad i den fysiska lärmiljön som kan utvecklas och förändras för att skapa bättre förutsättningar för elever i svårigheter så att de lyckas med sin skolgång. LÄS MER

 5. 5. Relevant bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emilia Hjelmgren; [2019]
  Nyckelord :bild; bildundervisning; bildlärare; utbildning; pedagogik; didaktik; bildämnet; skola; kursplan; utmaningar;

  Sammanfattning : I en granskning av bildämnet framkommer att det finns tydliga brister vad gäller kompetensen hos bildlärare i förhållande till aktuell kursplan, bland annat vad gäller didaktik. Det har även visat sig finnas negativa attityder gentemot bildämnet och felaktiga föreställningar hos elever om vad som är ämnets kärna. LÄS MER