Sökning: "skapa gruppdynamik"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden skapa gruppdynamik.

 1. 1. Gruppdynamik i escape rooms : Hur påverkar environmental storytelling den progressiva gruppdynamiken inom grupper större än vad som är normen i ett escape room i Europa?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Wilma Johansson; Anton von Schéele Frejd; [2022]
  Nyckelord :Escape rooms; environmental storytelling; group dynamics;

  Sammanfattning : Undersökningen fokuserar på environmental storytelling påverkan på gruppdynamik mellan grupper som är större än normen i escape rooms i Europa. Studien utfördes i samarbete med Visit Karlsborg för att påbörja utvecklingen av deras framtida turistattraktion. LÄS MER

 2. 2. ALLA ÄR VÄL TREVLIGA PÅ ANSTÄLLNINGSINTERVJUER? : OM BESLUTSFATTANDE REKRYTERARES ERFARENHETER OCH UPPFATTNINGAR KRING DERAS REKRYTERINGSBESLUT

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sabinha Önnerlöv; Rebecca Tapper; [2022]
  Nyckelord :recruitment; selection of a candidate; decision-making; workgroup; rekrytering; val av kandidat; beslutsfattande; arbetsgrupp;

  Sammanfattning : Knowing which candidate is the perfect fit for your workplace is not as easy as it seems. Recruitment assessments are becoming more and more complex as organisations evolve and require more flexibility. LÄS MER

 3. 3. Utforskandets natur i rytmikpedagogik: En kvalitativ studie om fem rytmikpedagogers förhållningssätt till utforskande i sin rytmikundervisning med äldre tonåringar och yngre vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jonna Glennåker; [2021]
  Nyckelord :Lära musik genom kroppen; Musikpedagogik; Musikundervisning; Påverkansfaktorer i undervisning; Rytmikpedagogik; Rytmikmetoden; Utforska; Utforskande i rytmik; Undersöka; Utbildningsvetenskap; Educational science; Explore; Exploration in eurythmics; Eurythmics; Embodiment in music learning; Factors of impact in teaching; Music pedagogy; Music teaching; Music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to examine how teachers of eurythmics describe and relate to the concept of exploration in their teaching, as well as examine how this exploration takes place in their teaching. The study also examines how teachers relate learning to exploration and what factors may have an impact on this. LÄS MER

 4. 4. Skapa intresse för skolslöjd. En studie kring lärare i textil slöjd i grundskolan årskurs 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Katarina Nordquist; [2021]
  Nyckelord :undervisningsstrategi; relationsbyggande; gruppdynamik; anpassad undervisning; bekräftelse; tid och uthållighet; slöjdprocess;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring slöjdlärarens undervisningsstrategier i ämnet slöjd, för att möta upp elevers intresse eller ointresse och främja lusten att lära. Frågeställningarna i studien är: Vilka strategier använder sig slöjdläraren av för att väcka elevernas intresse i undervisningen, hur tolkar och omsätter slöjdläraren elevernas gensvar under en lektion, hur verkar slöjdläraren för att utveckla elevens uthållighet under arbetsprocessen? I studien deltar tre slöjdlärare. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljön efter en organisationsförändring : En kvalitativ fallstudie av en organisationsförändring – övergången till en funktionsbaserad avdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Olsson; [2020]
  Nyckelord :Organisationsförändring; arbetsmiljö; kommunikation; förändringsprocess; medarbetarperspektiv; förändringsarbete; organisationskultur; omorganisation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilka effekter en organisationsförändring har haft för arbetsmiljön hos en verksamhet som nyligen genomgått en förändringsprocess. Studien visar att utöver välkända nyckelfaktorer, såsom delaktighet, gruppdynamik, kommunikation och förståelse så finns det ytterligare faktorer som påverkat arbetsmiljön hos den undersökta verksamheten. LÄS MER