Sökning: "vad innebär pedagogiskt förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden vad innebär pedagogiskt förhållningssätt.

 1. 1. ”Hungern är den bästa kryddan” Pedagogers förhållningssätt till barn med ätovilja.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agneta Bülow; Anna Lindell Bolin; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk måltid; pedagogiskt förhållningssätt; ätovilja; sociokulturellt perspektiv; makt;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna studie baserar sig på ett intresse för den pedagogiska måltiden i förskolan. Det som genomsyrar hela vår studie är pedagogernas förhållningssätt, att yrkesgruppen ska agera goda förebilder till skapandet av goda matvanor i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Pedagogiskt ledarskap under förstoringsglaset : En kvalitativ undersökning om det pedagogiska ledarskapet i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emmy Torstensson; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; ledarroll; kvalitativ metod och förhållningssätt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete handlar om att undersöka ledarrollerna hos förskollärarna i förskolan och för att se om ledarrollerna förändras när situationen förändras. Det handlar om att undersöka vilka egenskaper en pedagogisk ledare bör ha och om förhållningssättet gentemot barnen förändras när rollerna byts ut. LÄS MER

 3. 3. På jakt efter godkänt Om lärares förhållningssätt till betyg för elever i behov av stöd i matematik In Search of obtaining a passing Grade About Teachers' Approaches to grade Requirements for Students in Need of

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Rangstrand Hjort; [2017]
  Nyckelord :bedömning; betygskrav; elever i behov av stöd; lärarprofession; matematik;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på lärares upplevelser av och förhållningssätt till att undervisa elever som kämpar, men som inte alltid når ända fram till ett godkänt betyg. Lärare som arbetar i dessa grupper ser hur elever utvecklas och ibland gör väldiga framsteg, men ändå uppnår de inte de formella betygskraven. LÄS MER

 4. 4. Hashtag: Sociala medier i etikundervisningen : En empirisk studie om hur sociala medier kan bidra till ett undervisningsinnehåll i etikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Holm; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; etikundervisning; etik; religionskunskap; didaktik;

  Sammanfattning : Skolans etikundervisning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ett etiskt förhållningssätt genom att bland annat diskutera moraliska frågor och etiska teorier. Vad som innehållsmässigt ingår är relativt fritt och läraren har möjlighet att anpassa lektionerna efter vad eleverna anser vara viktigt. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande arbetssätt i grundskolans årskurs 4-6 : En studie om translanguaging ur SVA-elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carolina Fröberg; [2016]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; translanguaging; svenska som andraspråk SVA .;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts på en F-6-skola med ca 350 elever, ungefär 30 % av eleverna har ett annat modersmål.Syftet med denna studie var att ur de tvåspråkiga elevernas perspektiv kartlägga hur den undersökta skolans lärare arbetar efter translanguaging-pedagogik. LÄS MER