Sökning: "Ann-Catrin From"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Ann-Catrin From.

 1. 1. Framgångsrik undervisning i klassrummet : För elever med språkliga svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Catrin Nordlund Sildeman; Åsa Nordlund; [2018]
  Nyckelord :Language development; language disorder; inclusion; special education; learning environment and collegial learning; Språkutveckling; språkstörning; inkludering; specialpedagog; lärmiljö och kollegialt lärande;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om hur framgångsrik undervisning i klassrummet av elever med språkliga svårigheter kan se ut. Kvalitativa intervjuer och observationer ligger till grund för studiens diskussion och analys. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av hyperaldosteronism hos katter med kroniskt förhöjda njurvärden : med utvärdering av en aldosteron - ELISA för hund och katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ann-Catrin Hagblom; [2017]
  Nyckelord :hyperaldosteronism; kronisk njursvikt; katt; aldosteron; renin; RAAS; hypertension; proteinuri;

  Sammanfattning : Primary hyperaldosteronism is an endocrine disease that recently is suggested to be more common in cats than previously thought, and is suspected to be a contributing factor to the development of chronic kidney disease (CKD) among cats. The clinical signs in cats with primary hyperaldosteronism are similar to those seen in CKD. LÄS MER

 3. 3. Strömedlets betydelse för hälsa och välfärd hos mjölkkor i liggbåssystem : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ann-Catrin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :mjölkko; strömedel; komfort; hälsa; välfärd; liggbåssystem;

  Sammanfattning : This review highlights the importance of the bedding material for dairy cows in cubicle systems. The aim was to examine how different types of bedding materials affects dairy cow health and welfare in cubicle systems. To answer the questions studies have been gathered in a summary. LÄS MER

 4. 4. Skolbibliotekets relation till skolorganisationen – sett utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ann-Catrin Johansson; [2015]
  Nyckelord :isomorfism; organisationsfält; nyinstitutionell teori; medie- och informationskunnighet; grundskola; isomorphism Skolbibliotek; organizational field; new institutional theory; media and information literacy; compulsory school; School library; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate, from a new institutional theoretical perspective, within which organizational field school libraries are situated through teachers, principals and school librarians’ view of the school library. In year 2010 there was a new Education Act in which, for the first time in Sweden, students’ right to have access to a school library is mandatory. LÄS MER

 5. 5. Vuxenmobbning : Ur ett genusperspektiv på fyra arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Ann-Catrin Ohlsson; Carina Ragnestål-Impola; [2014]
  Nyckelord :work environment; workplaces; bullying; gender differences; Arbetsmiljö; arbetsplatser; mobbning; könsskillnader;

  Sammanfattning : Mobbning på arbetsplatser är ett växande globalt problem som förekommer i alla yrkessektorer, men där kartläggningen av fenomenet fortfarande är relativt bristfällig. Syftet med studien var att undersöka skillnader i upplevd närvaro av vuxenmobbning på mansdominerade respektive kvinnodominerade arbetsplatser i en svensk kontext. LÄS MER