Sökning: "Faktiskt handlande"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Faktiskt handlande.

 1. 1. LÄRARES KOLLABORATIVA LÄRANDE En studie av förutsättningar för lärares kollaborativa arbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Göthe; [2020-03-09]
  Nyckelord :jämförande fallstudie; kollaborativt lärande; kollegialt lärande; lärgrupp; lärledare; processledarskap; skolutveckling; sociologisk nyinstitutionalism;

  Sammanfattning : Enligt forskning är den typ av kollegialt lärande som har positiva effekter på eleverslärande kollaborativt. Denna studie undersöker de strukturer som skapar förutsättningarför ett mer utvecklat respektive mindre utvecklat kollaborativt lärande. Detta i syfte attidentifiera det som gör att det faktiskt fungerar. LÄS MER

 2. 2. Han ser rött, men ser han? - En kritisk analys av bevisning av uppsåt med särskilt fokus på självförvållat rus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Johansson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självförvållat; rus; rusläran; socialkonstruktivism; textanalys; self-induced intoxication; intent; uppsåt; bevisning; NJA 2011 s. 563; oaktsamhet; inkoherens; mens rea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För närmare åtta år sedan, 2011, ändrade Högsta domstolen (HD) sin tidigare praxis avseende tolkningen av 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (BrB) – alltså det lagrum som reglerar uppsåt vid självförvållat rus. Den nya tolkningen innebar att uppsåt i dessa fall skulle behandlas enligt vanliga regler om uppsåt. LÄS MER

 3. 3. "Om tanken inte har slagit honom, att hon inte vill ha sex med honom, då har han inte heller haft något uppsåt" : En kvalitativ rättsfallsanalys av tillämpningen av likgiltighetsuppsåt i våldtäktsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Sars; [2018]
  Nyckelord :uppsåt; likgiltighet; straffrätt; våldtäkt; sexualbrott; samtycke; oaktsamhet; likgiltighetsuppsåt;

  Sammanfattning : I och med den föreslagna sexualbrottslagstiftningen baserad på frivillighet har brottet våldtäkt och dess utformning återigen blivit föremål för livlig politisk diskussion. Opinionen för den föreslagna regleringen formades i stort efter ett antal uppmärksammade våldtäktsmål i början av 2010-talet. LÄS MER

 4. 4. “Generation Z, nu ska vi konsumera bättre” : En studie om hur sociala medier kan bidra till fler etiska klädköp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Persson; Lovisa Christensson; [2018]
  Nyckelord :Generation Z; Social media; Ethical consumption; Clothing consumption; Intention Actual behaviour; Communication.; Generation Z; Sociala medier; Etisk konsumtion; Klädkonsumtion; Intention Genomförande; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Dagens överkonsumtion har resulterat i förödande problem för både natur och oss själva. En av alla lösningar till att minska problemet är att tillverka och erbjuda etiskt korrekta produkter till konsumenter. Men trots att intentionen att köpa dessa produkter har ökat hos konsumenter, genomförs inte dessa köp. LÄS MER

 5. 5. Etiska dilemman i mötet med personer med demenssjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Nathalie Wallin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Demens; erfarenheter; etiska dilemman; mötet; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar innebär kognitiva nedsättningar som ofta bidrar till svårigheter i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Ofta möter vårdpersonalen problematik av etisk karaktär då personer med demenssjukdom ej kan se konsekvenserna av sitt handlande. LÄS MER