Sökning: "Faktiskt handlande"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Faktiskt handlande.

 1. 1. "Om tanken inte har slagit honom, att hon inte vill ha sex med honom, då har han inte heller haft något uppsåt" : En kvalitativ rättsfallsanalys av tillämpningen av likgiltighetsuppsåt i våldtäktsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Sars; [2018]
  Nyckelord :uppsåt; likgiltighet; straffrätt; våldtäkt; sexualbrott; samtycke; oaktsamhet; likgiltighetsuppsåt;

  Sammanfattning : I och med den föreslagna sexualbrottslagstiftningen baserad på frivillighet har brottet våldtäkt och dess utformning återigen blivit föremål för livlig politisk diskussion. Opinionen för den föreslagna regleringen formades i stort efter ett antal uppmärksammade våldtäktsmål i början av 2010-talet. LÄS MER

 2. 2. “Generation Z, nu ska vi konsumera bättre” : En studie om hur sociala medier kan bidra till fler etiska klädköp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Persson; Lovisa Christensson; [2018]
  Nyckelord :Generation Z; Social media; Ethical consumption; Clothing consumption; Intention Actual behaviour; Communication.; Generation Z; Sociala medier; Etisk konsumtion; Klädkonsumtion; Intention Genomförande; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Dagens överkonsumtion har resulterat i förödande problem för både natur och oss själva. En av alla lösningar till att minska problemet är att tillverka och erbjuda etiskt korrekta produkter till konsumenter. Men trots att intentionen att köpa dessa produkter har ökat hos konsumenter, genomförs inte dessa köp. LÄS MER

 3. 3. Etiska dilemman i mötet med personer med demenssjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Nathalie Wallin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Demens; erfarenheter; etiska dilemman; mötet; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar innebär kognitiva nedsättningar som ofta bidrar till svårigheter i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Ofta möter vårdpersonalen problematik av etisk karaktär då personer med demenssjukdom ej kan se konsekvenserna av sitt handlande. LÄS MER

 4. 4. Verklig innebörd och internprissättning - En utredning av möjligheten att omklassificera och bortse från transaktioner enligt korrigeringsregeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philip Liljeblad; [2017]
  Nyckelord :skatterätt; internprissättning; transfer pricing; verklig innebörd; omklassificering och bortseende; substance over form; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt principen om verklig innebörd kan domstolarna omklassificera de skattskyldigas rättshandlingar om de skattskyldigas faktiska handlande inte överensstämmer med rättshandlingarnas form. Domstolarna kan således anse att ett avtal som är rubricerat som ett lån i själva verket utgör ett köp. LÄS MER

 5. 5. Handlingsutrymme vid utmanande beteende på LSS-boende - personalens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Anna sjöberg; [2016]
  Nyckelord :utmanande beteende; Handlingsutrymme; LSS; LSS-boende; stödpersonal; funktionsnedsättning; challenging behaviour; special needs; handlingsmöjlighet; moraliskt projekt; kvalitativ; vinjett; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på boende enligt LSS upplever sitt handlingsutrymme i förhållande till utmanande beteende. Samt att undersöka vad det är som styr personalens handlande vid olika situationer. Studien belyser stödpersonal på LSS-boendes komplexa yrkesroll. LÄS MER