Sökning: "LTG metod"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden LTG metod.

 1. 1. Läsinlärningsmetoder i undervisningen : – En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hoodo Feysal; Madelaine Persson; [2018]
  Nyckelord :Läsinlärning; Reading instruction; läsinlärningsmetoder; analytisk metod; syntetisk metod;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka läsinlärningsmetoder forskningen anser är mest effektiva i läsundervisningen. Denna undersöknings insamling bygger på data från vetenskapliga artiklar som har sammanställts i resultatet, för att få fördjupad förståelse gällande läsundervisningen och olika läsinlärningsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Att knäcka läskoden : En studie om hur pedagoger utvecklar barns läsutvecklingi årskurs ett.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Farah Daghouz; [2017]
  Nyckelord :Förkunskaper; högläsning; ordförråd; motivation; språkmedveten;

  Sammanfattning : Inledning Genom att barn behärskar en god läsförmåga underlättar de att utveckla och bemästra nya kunskaper. Arbetet belyser vikten av förkunskaper, högläsning, ordförrådets betydelse, motivation och att vara språkmedveten i vägen till en god läsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Den tidiga läsundervisningen : En analys av fyra lärares reflektioner kring tidig läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sophie Börjesson; [2017]
  Nyckelord :läsinlärning; läsinlärningsmetoder; analytisk-metod; syntetisk-metod; lärare;

  Sammanfattning : Läraren har i uppdrag att främja elevernas läsutveckling så att de redan efter årskurs ett knäckt läskoden. Utifrån denna aspekt är uppsatsens syfte att undersöka hur verksamma årskurs 1–3 lärare resonerar kring den tidiga läsinlärningen. LÄS MER

 4. 4. LTG-metod och genrepedagogik för andraspråksinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carolina Fröberg; [2015]
  Nyckelord :Läsning på talets grund LTG-metoden ; genrepedagogik; cirkelmodellen; läs- och skrivinlärning; svenska som andraspråk SVA och andraspråksinlärning.;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie ville jag fördjupa mig i metoden Läsning på talets grund (LTG) och genrepedagogik.Fanns det något inom forskningsområdet som gav stöd åt min hypotes att dessa båda metoder var lämpliga vid andraspråksinlärning. LÄS MER

 5. 5. Hur lärare lär elever att läsa. : en studie av lärares tankar om läsinlärningsmetoder

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Erica Jonsson; [2015]
  Nyckelord :läsning; metod; individulaisering; lärare;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate the methods for literacy learning that teachers in grade 1 work with and how the teachers individualize their teaching to suit the pupils. The methods for literacy learning examined in the study are the phonic method, the whole-word method and “learning on the basis of speech” (LTG). LÄS MER