Sökning: "MEDARBETARSAMTAL"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet MEDARBETARSAMTAL.

 1. 1. Unga tjänstemäns upplevelser av medarbetarsamtal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emilia Knuters; Nathalie Rodhe; [2021]
  Nyckelord :unga tjänstemän; feedback; avstämning; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad unga tjänstemän upplevde att defick ut av medarbetarsamtal och vilka aspekter av medarbetarsamtal som upplevdesmest givande. Datainsamlingen gjordes genom intervjuer som utfördes med åttarespondenter. Samtliga respondenter arbetade på ett tjänsteföretag beläget i centralaStockholm. LÄS MER

 2. 2. Chefens roll i medarbetarsamtal : En kvalitativ studie om hur medarbetarsamtal som fenomen upplevs av chefer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Brandt; Linn Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Organization; Performance appraisal; Manager; First line manager; Organisation; Medarbetarsamtal; Chef; Första linjens chef;

  Sammanfattning : The manager is a leading figure in the success of the private sector, an individual who has many tasks and areas of responsibility, one of which is performance appraisals (PA). This study uses the following definition of PAs coined by Fletcher (2001, p. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av medarbetarsamtalet : En kvalitativ intervjustudie med 10 anställda i privat- och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tove Tapper; Felicia Frank Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetspsykologi; Kommunikation; Medarbetarsamtal; Utvecklingssamtal; Privat sektor; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur medarbetare upplever medarbetarsamtal inom privat och offentlig sektor. En kvalitativ intervjustudie tillämpades och genom ett kriteriestyrt urval valdes respondenter utifrån fem kriterier. Urvalsgruppen bestod av tio medarbetare, fem kvinnor och fem män, från sex svenska företag. LÄS MER

 4. 4. Talet om medarbetarskap : en studie om medarbetarskap inom en kommunalorganisation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Pernilla Karlsson; Hanna Wilson; [2021]
  Nyckelord :medarbetarskap; diskursanalys; policy; implementering; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur begreppet medarbetarskapanvänds och förstås av medarbetare samt medarbetare medledaransvar (chefer) inom en offentlig verksamhet i en medelstorkommun. Studien genomfördes med en kvalitativ metod ochhermeneutisk grund där semistrukturerade intervjuer användes förinsamling av empiriskt material. LÄS MER

 5. 5. "Det är en framgång till själva arbetsplatsen egentligen om du tänker efter" : En studie om medarbetarsamtalets bidrag till det psykiska välbefinnandet på arbetsplatsen och utveckling av organisationen i stort

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Moa Östlund; Lisa Kylberg; [2021]
  Nyckelord :medarbetarsamtal; livslångt lärande; psykosocial arbetsmiljö; psykiskt välbefinnande; organisation; chef; medarbetare; behandlingsassistent; Statens institutionsstyrelse;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur medarbetarsamtalet bidrar till medarbetares psykiska välbefinnande på arbetsplatsen samt dess bidrag till utvecklingen av organisationen i stort. Urvalet för studien och de som har intervjuats är behandlingsassistenter på Statens institutionsstyrelse. LÄS MER