Sökning: "Nicole Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Nicole Andersson.

 1. 1. Har fermenterad kimchi i jämförelse med färsk kimchi effekt på fasteblodglukos hos vuxna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nicole Andersson; Iman Issa; [2021-08-06]
  Nyckelord :Kimchi; diabetes; fasteblodglukos; random; fermenterad kimchi; färsk kimchi; fasting blood glucose; fermented kimchi; fresh kimchi;

  Sammanfattning : Abstract Title: Does fermented kimchi in comparison with fresh kimchi have an effect on fasting blood glucose in adults? Authors: Iman Issa and Nicole Andersson Supervisor: Klara Sjögren Examiner: Jenny van Odijk Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: May 26, 2021 Background: Diabetes is one of the leading causes of death and it is proportional equivalent with age. Obesity and low physical activity increase the risk of developing diabetes. LÄS MER

 2. 2. När är det dags att dö? : Läkares och sjuksköterskors resonemang kring att avstå och avbryta livsuppehållande behandling på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Nicole Häggqvist; [2021]
  Nyckelord :Withdrawal life-sustaining treatment; intensive care; decision-making; intensive care nurses; intensive care physicians; ethics; vignette study; avbryta livsuppehållande behandling; intensivvård; beslutsfattande; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsläkare; etik; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslut om att avstå och avbryta livsuppehållande behandling har de senaste åren ökat i antal inom intensivvården i Europa. Intensivvårdspatienter har ofta nedsatt autonomi, och läkare och sjuksköterskor måste därför försöka avgöra vad som är rätt för patienten. LÄS MER

 3. 3. What makes your message credible? : A descriptive study on the effect of source credibility on message credibility.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Eliisa Kreegimäe; Alexander Andersson; Nicole Niiranen; [2019]
  Nyckelord :message credibility; source credibility; credibility;

  Sammanfattning : Message credibility is a commonly used term to indicate how well the recipients approve the message. Source credibility, on the other hand is a “communicator's positive characteristics that affect the receiver's acceptance of a message” (Ohanian, 1990, pp 41). LÄS MER

 4. 4. När är gränsen nådd? : En kvalitativ studie om Barcelona

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Nicole Lindsjö; Sanna Andersson; [2018]
  Nyckelord :Barcelona; urban tourism; mass tourism; behavior; sustainability; sustainable-development; carrying capacity; crowding and overcrowding; local residents; tourists.; Barcelona; urban turism; massturism; beteende; hållbarhet; hållbar-utveckling; bärkraft; trängsel; trångboddhet; lokalinvånare; turister.;

  Sammanfattning : Syfte: Mot bakgrund kring en ökad turism i europeiska storstäder (Statista, u.å.) har syftet med studien varit att studera Barcelona som exempel för att bidra med en djupare förståelse kring hur turister och lokalbefolkning uppfattar varandra i stadsmiljöer med högt turistantal. LÄS MER

 5. 5. Språkkrav vid rekrytering - En studie om arbetsgivarens rätt att ställa krav på svenskkunskaper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Nicole Andersson; Josefin Lurie; [2017]
  Nyckelord :Språkkrav; rekrytering; etnisk diskriminering; sakligt motiverat; arbetssökande; svenskkunskaper; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden ökar och arbetslösheten bland utrikes födda är idag högre än någonsin tidigare. En anledning till att det är så svårt för utrikes födda att få tillträde till arbetsmarknaden är att de inte anses leva upp till de krav på svenskkunskaper som ställs. LÄS MER