Sökning: "Svåra svenska meningar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Svåra svenska meningar.

 1. 1. Ett lättläst uppslagsverk : om lätta och svåra drag i Nationalencyklopedins enkla texter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Aina Jarn; [2018]
  Nyckelord :läsbarhetsanalys; läsbarhet; lättläst; Nationalencyklopedin; uppslagsverk; encyklopedier; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : ”Ett lättläst uppslagsverk – om lätta och svåra drag i Nationalencyklopedins enkla artiklar” undersöker åtta av Nationalencyklopedins enkla artiklar. Den tar avstamp i att NE enkel riktar sig till personer som brukar anses vara i särskilt behov av lättlästa texter. LÄS MER

 2. 2. I en värld där smala väger tyngst : övervikt som en medial konstruktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jeanette Berga; Mikaela Möllerstedt; [2017]
  Nyckelord :Övervikt; barn; socialkonstruktivism; kategorisering; stigmatisering; normalitet; avvikelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : “I en värld, där smala väger tyngst - Övervikt som medial konstruktion” är författad av Jeanette Berga och Mikaela Möllerstedt vid institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. I studien undersöks Svenska Dagbladets representation av överviktiga barn och övervikt under år 2015. LÄS MER

 3. 3. Är alla inkluderade? : En analys av förslag till Svenska kyrkans kyrkohandbok från 2016 ur ett andraspråksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Gina Poroli; [2017]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; kyrkohandboksförslag; andraspråkstalare; inkludering;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras de 17 inledningsord som presenteras i Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016 (2016). Uppsatsens syfte är att undersöka om dessa inledningsord är lätta att förstå för en andraspråkstalare. LÄS MER

 4. 4. NEJ, ÖVER HUVUD TAGET INTE. En kvantitativ och kvalitativ analys av direkta och indirekta översättningsstrategier i de svenska översättningarna av två minimalistiska danska romaner

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Linnea Willig; [2016-08-18]
  Nyckelord :Skönlitterär översättning; Vinay och Darbelnet; direkta översättningsstrategier; indirekta översättningsstrategier; dansk skönlitteratur;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker på vilket sätt dansk skönlitteratur kanöversättas med utgångspunkt i Vinay och Darbelnets direkta ochindirekta översättningsstrategier. Uppsatsen avser också att visa hurväl dessa översättningsstrategier går att applicera på översättningarfrån danska till svenska. LÄS MER

 5. 5. Skriva lätt och förklara rätt : Om att anpassa webbtexter för nyanlända invandrare med måttliga kunskaper i svenska

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Eva Sandberg; [2013]
  Nyckelord :text design; information design; immigrants; website; discrimination; textdesign; informationsdesign; invandrare; webbplats; diskriminering;

  Sammanfattning : In this degree project I have studied how an anti-discrimination bureau can adapttheir online information to the target group – immigrants who only have modestunderstanding of the Swedish language. This group is often subject of discriminationmatters, and therefore it’s important that they can take part of the information. LÄS MER