Sökning: "Technology Acceptans Model"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Technology Acceptans Model.

 1. 1. IT-Acceptans inom vården : En kvalitativ studie från de anställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jesper Hurtig; [2021]
  Nyckelord :e-health; IT-acceptance; healthcare staff; healthcare; e-hälsa; IT-acceptans; vårdpersonal; sjukvård;

  Sammanfattning : Vårdpersonalens arbetsdagar består till stor del av användning av IT-system utöver den fysiska patientkontakten. Tanken med IT-system inom vården är positiv och de finns där för att underlätta för personalen. För att nå den förväntade positiva effekten behöver personalens inställning till IT-system vara bra. LÄS MER

 2. 2. Elevernas acceptans av bokföringsprogram : Lärares uppfattningar om elevers motivation och elevers motstånd till arbete med bokföringsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Hasan Balleh; [2021]
  Nyckelord :Basic Psychological Needs Theory BPNT ; bokföringsprogram; inre motivation; yttre motivation; teknologiacceptans.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och förstå hur lärare i företagsekonomi uppfattar elevers motivation och elevers motstånd till arbete med bokföringsprogram i undervisningen. Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Påverkansfaktorer i digitaliseringsprocessen : En kvalitativ studie om användares syn på implementering av nya informationssystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henric Mörch; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; implementering; informationssystem; Technology Acceptance Model TAM ; subjektiv norm; användarperspektiv;

  Sammanfattning : Det finns en stor mängd nya digitala satsningar som införs i företag varje år. Tyvärr får dessa system ofta ett begränsat genomslag, då forskning visar att bristande acceptans hos de anställda ofta leder till bristande effektivitet. LÄS MER

 4. 4. Acceptans av bitcoin : Ett föreslaget ramverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Michael Foremar; Jim Löwhagen; [2021]
  Nyckelord :Bitcoin; Technology acceptance model; Uppfattad risk; Strukturell ekvationsmodellering;

  Sammanfattning : Bitcoin är en teknologi som etableras allt mer i samhället. Med dess ökade etablering i åtanke, ämnar denna studie undersöka hur acceptans av Bitcoin kan studeras. LÄS MER

 5. 5. Hur kan en liten butiks acceptans av digitala innovationer påverka den fysiska butikens utmaningar under coronapandemin?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Alva Hedqvist; Stina Isaksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s society, digital innovations are important in the grocery commerce. However, since the coronavirus outbreak in 2020, it is perhaps more important than ever. Since customers have had to change their consumer behavior over one night, the small grocery commerce in particular have been affected. LÄS MER