Sökning: "The Virgin Spring"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden The Virgin Spring.

 1. 1. Snacket dagen efter - En enkätstudie om gymnasieelevers attityder och språkbruk kring sex och sexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Towe Viksten; [2019]
  Nyckelord :Normer; attityder; språkbruk; socialkonstruktivism; oskuld; sex; sexualitet; gymnasieelever Norms; attitudes; language; social constructivism; virginity; sexuality; high school students; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelse om gymnasieelevers attityder och språkbruk gällande sex och sexualitet. En kvalitativ och kvantitativ analys användes på enkätundersökningen som genomfördes under våren 2019 i tre olika städer i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Rape-revenge film: "empowering" eller förnedrande sexualisering av kvinnor? : en jämförande analys av Paul Verhoevens Elle gentemot tradition

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rebecca Rosén; [2017]
  Nyckelord :Rape-revenge; exploitation film; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; The Virgin Spring; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; gender; representation; feminist film theory; representation of rape in film; Rape-revenge; exploateringsfilm; exploitation; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; Jungfrukällan; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; genusrepresentation; feministisk filmteori; våldtäkter i film; våldtäktshämnare;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om rape-revenge film. Närmare bestämt undersöker den hur de kvinnliga karaktärerna representeras i de utvalda filmerna och om, och i så fall hur, de kan ses som ”empowering” eller om det endast handlar om en sexualiserande porträttering av våld mot kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Impacts on plant communities by elevated CO2 concentration

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Environmental Assessment

  Författare :Miia Liisa Persson; [2005]
  Nyckelord :carbon dioxide concentration; plant communities;

  Sammanfattning : Our climate is in change. Carbon dioxide (CO2) levels this high, as the present CO2 concentration (≈370 ppm), have not been seen for the past 420 000 years. LÄS MER