Sökning: "Till Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 439 uppsatser innehållade orden Till Fransson.

 1. 1. Sömn i relation till vandrande tankar : En kvantitativ kognitionsstudie om spontaneous och deliberate mind wandering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amanda Fransson; Ingrid Unger Frick; [2024]
  Nyckelord :Mind wandering; spontaneous mind wandering; deliberate mind wandering; sömnstörning; ålder; kön;

  Sammanfattning : Människor tenderar att driva iväg i tankarna en stor del av den vakna tiden oavsett vad de företar sig. Vidare uppvisar befolkningen otillräcklig sömn vilket är avgörande för kognitiva förmågan och individers hälsa. LÄS MER

 2. 2. I förtroendekrisens skottlinje : En experimentell studie om krismeddelanden från influencers och organisationer och deras effekt på mottagarnas upplevda förtroende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Fransson; Ebba Sandberg; [2024]
  Nyckelord :crisis communication; trust; influencers; organizations; crisis of trust; experiment; kriskommunikation; förtroende; influencers; organisationer; förtroendekris; experiment;

  Sammanfattning : "The best way to manage a crisis is to prevent one" (Coombs, 2019, p.19). A statement that in its simplicity is extremely powerful. However, today's digitalized society has contributed to the rapid dissemination of information and scrutiny of content that has complicated the management of crises. LÄS MER

 3. 3. Föräldraskapsrättslig presumtion – med utgångspunkt i vems bästa?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Fransson; [2023-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nya föräldraskapsrättsliga presumtionsregler har sedan första januari 2022 gjort faderskapspresumtionen sällskap i första kapitlet föräldrabalken. Detta innebär att föräldraskap numera ska presumeras för en kvinna som är gift eller registrerad partner med modern, och ett faderskap respektive moderskap ska presumeras för en make som inte har fött barnet, när någon av makarna eller båda har ändrat könstillhörighet. LÄS MER

 4. 4. “ENS PRIMÄRA ANSVAR ÄR ATT HÅVA IN PENGAR, OCH ENS SEKUNDÄRA ANSVAR BLIR ATT BEDRIVA VÅRD”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sally Fransson; Ulrika Magnusson; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; primärvård; ersättningssystem; organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund Primärvården är en stor del av den svenska sjukvården där arbetsterapeuter har en viktig roll. Det finns olika ersättningssystem som via vårdvalssystemet påverkar utformningen av arbetet inom de olika regionerna. LÄS MER

 5. 5. Beam Steering Antenna Based on Continuous Transverse Stub Array and Flat Risley Prism Metasurface Lens

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Henriksson; Jonathan Fransson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Satellite communication is an integral part of society in this day and era. Due tobandwidth limitations communication frequencies have moved into higher frequencybandwidths. With the advancements in communication comes the demand for more efficientantennas due to the high attenuation of millimeter wavelength frequencies. LÄS MER