Sökning: "design för lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 828 uppsatser innehållade orden design för lärande.

 1. 1. Förskollärares perspektiv på hur undervisning och pedagogisk miljö kan designas : Hur barn erbjuds att skapa mening i sin kommunikation och lärprocess - ur ett multimodalt och designorienterat perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Matilda Wiesemann; Clara Fridén; [2022]
  Nyckelord :Preschool teacher; Teaching; Environment; Multimodal communication; Children’s meaning-making; Design for learning; Förskollärare; Undervisning; Miljö; Multimodal kommunikation; Barns meningsskapande; Design för lärande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare talar om sitt sätt att designa undervisning i förskolan för att alla barn ska erbjudas förutsättningar att delta, kommunicera och skapa mening i sina lärprocesser. Studien har som utgångspunkt att bidra med kunskap om vilka resurser förskollärare använder i sin undervisning för att kunna erbjuda alla barn meningsskapande och kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i sent palliativt skede : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Dalia Hellmark; Leila Oghabneshin; [2022]
  Nyckelord :sjusköterskans upplevelser; livets slutskede; palliativ vård; kvalitativ analys; omvårdnad; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor kommer någon gång under sitt yrkesliv möta patienter som är i livets slutskede, vilket innebär ett stort ansvar och en stor händelse. Att främja livskvalitet och lindra lidandet är en viktig del av omvårdnaden men även att vara nära, har en god kommunikation och stödja patienten och närstående är viktiga delar som ligger i sjuksköterskans uppgift. LÄS MER

 3. 3. ENGAGEMENT AND SENSE OF COMMUNITY IN A DISTANCE CIVIC ORIENTATION COURSE Design of a Communication Space for Newly Arrived Immigrants

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Hilda Haqvinsson; [2021-12-14]
  Nyckelord :Distance Education; Newly Arrived Immigrants; Communication; Engagement; Sense of Community; Discussion Forum;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this research is to a), through collaboration with end users, develop a communication space in a distance civic orientation course, and thus b) investigate what aspects that may be important to include in this space in order to facilitate the learners’ sense of community and thus possibly their engagement in that course.Theory:For this capstone project, the Design Thinking method and its human-centred approach is used as a framework to continuously relate the progression of the project back to the users and their needs. LÄS MER

 4. 4. DIGITAL HIGHLIGHTING AND NOTE TAKING IN ACADEMIA Empirical research to inform design for digital reading technologies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Dayane Proaño; [2021-12-08]
  Nyckelord :Digital highlighting; digital note taking; reader software; digital texts;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of the study is to explore the digital highlighting and digital note taking practices in university students. The findings of this empirical ethnographic research provide information on highlighting and note taking practices in academic digital reading. LÄS MER

 5. 5. När lärare ska utveckla sin professionella digitala kompetens

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Mårten Axelsson; [2021-11-30]
  Nyckelord :Professionell digital kompetens; kompetensutveckling; lärares lärande; DigCompEdu;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how teachers view their development ofprofessional digital competence on the basis of a digital mapping tool and aplatform designed for the purpose and on the basis of the issues; how do you, withthe help of a digital mapping tool, facilitate and design learning for teachers todevelop professional digital competence (PDC) and how can you, with the help oflevel divisions in a digital mapping tool and together with teachers, facilitate anddevelop learning for teachers? The overall conclusion and key findings are that theparticipants in the study view positively, both the mapping tool and the platform’spotential to help them develop professional digital competence. To answer thepurpose, a combination of methods have been used, such as design-based researchand participatory design. LÄS MER