Sökning: "gestaltande text"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden gestaltande text.

 1. 1. UTOPIA

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Julia Thorell; [2019]
  Nyckelord :Serie; Grafisk novell; Bildberättelse; Graphic novel; Barnbok;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete består av en skriftlig del och en gestaltande del. Den skriftliga delen är en DROP, med beskrivande text och bild kring arbetsprocessen av mitt examensarbete. Den gestaltande delen består av mitt examensarbete, den grafiska novellen UTOPIA. . LÄS MER

 2. 2. Jag är i en dimma

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Ida Sundin Asp; [2019]
  Nyckelord :Bildberättelse; Bilderbok; Separationsångest; Ångest; Utmattningssyndrom; Känsloliv;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete består av en gestaltande del och en skriftlig. Den gestaltande delen är ett utforskande i hur jag i text och bild kan gestalta känslan separationsångest. Förlusten av en annan person, en tidigare förmåga eller till och med sig själv. LÄS MER

 3. 3. Arbete med texttypen berättande text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Berättande text; Pippi Långstrump; lässtrategier; skrivstrategier; resonemang;

  Sammanfattning : Eleverna i svensk skola ska få undervisning i olika texttyper. De ska utveckla läs- och skrivstrategier för att kunna tolka och förstå samt urskilja och skriva berättande texter. Genom att utveckla goda läs-och skrivstrategier får de också möjlighet att utveckla sin läs-och skrivförmåga. LÄS MER

 4. 4. More and More of Less and Less : Ett poemusikaliskt utforskande i text ton och flöde

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Maria Carlman; [2018]
  Nyckelord :Flow; creative flow; composition tools; reorientation; mimicry; risk; lyrics and instrumental improvisation; composer’s block; writer’s block; Flow; flöde; kompositionsverktyg; reorientering; härmning; risk; sångtext och instrumental improvisation; kompositionskrap; skrivkramp;

  Sammanfattning : Denna text är den skrivna delen av ett kontnärligt masterprojekt vid KMH, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. Arbetets syfte är att utforska perspektiv och ingångar för att främja en kompositionsprocess av text och ton i kreativt flöde och att ringa in dessa i ett slags metod. LÄS MER

 5. 5. Att skriva om det man inte kan se : En studie om skrivandet hos punktskriftsläsande elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Ellingsson; [2017]
  Nyckelord :Blindhet; synnedsättning; punktkskrift; skrivande; bedömning; literacy; grundskola; läsmedium; funktionsnedsättning; undervisning;

  Sammanfattning : Studien omfattade 23 berättande texter från elever med blindhet i årskurs 6 och årskurs 9, hämtade från de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. I studien granskades texterna utifrån språkbruk, variation i ordanvändning och meningsbyggnad samt det beskrivande språk som fanns att finna i form av adjektiv och gestaltande beskrivningar. LÄS MER