Sökning: "implementeringsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet implementeringsteorin.

 1. 1. Man har sjungit digitaliseringens lov. : En explorativ studie hur ledning i kommunal sektor beaktar anställdas arbetsmiljö vid implementering av digitala system.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Annica Asp; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; work environment; socio-technical; public sector; municipal sector; KASAM; efficiency; New Public Management; NPM; Work-Collegue Balance; Digitalisering; arbetsmiljö; implementering; socio-teknik; offentlig sektor; kommunal sektor; KASAM; effektivisering; NPM; e-förvaltning; Work-Collegue Balance;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om chefer och ledare inom Nacka kommun tar anställdas arbeten och arbetsmiljö i beaktande när digitala system implementeras. Uppsatsen skrivs inom ramen för forskningsprojektet KomDig, vilket är en förkortning av Kommunal och Digital. Målsättningen med studien är att främja den digitala arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Kollektivtrafik på en strategisk nivå : En fallstudie om hur fysisk planering möjliggör för kollektivtrafik i Umeå och Gävle

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Nellie Cadeskog; Elise Estunger; [2020]
  Nyckelord :Fysisk planering; Kollektivtrafik; Översiktsplanering; Hållbara transporter;

  Sammanfattning : Utsläppen av växthusgaser måste minska för att Sverige ska klara av att nå det långsiktiga klimatmålet som är nettoutsläpp 0 av växthusgaser år 2045. Transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att minska utsläppen genererade av transporter krävs ett hållbart transportsystem. LÄS MER

 3. 3. Bosättningslagen - Om lagens möjligheter och brister utifrån ett kommunalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Iyad Hammoura; Khalil Hammoura; [2020]
  Nyckelord :Anvisade; barnperspektiv; bosättningslagen; kvotflyktingar; kommunalt mottagande; nyanlända; samverkan; assigned; children´s perspective; collaboration; law of settlement; municipal reception; newly arrived; quota refugees;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka om bosättningslagens möjligheter och brister, detta genom att undersöka hur yrkesverksamma under lagen upplever sitt arbete. Vi har i studien utgått ifrån ett kommunalt perspektiv i form av en fallstudie där vi studerade en kommun på djupet. LÄS MER

 4. 4. Förstå, vilja och kunna arbeta med digitala verktyg : En studie om lärarnas relation till digitala verktyg i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Ljungberg Kämpe; Amanda Meuller; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digital kompetens; digitalisering; IKT; IT; Lgr 11; implementeringsteorin;

  Sammanfattning : Det har tillkommit nya mål i Lgr 11 (Skolverket 2018) gällande elevers digitala kompetens, vilket gör att skolan behöver höja den digitala kompetensen likvärdigt på alla skolor. Därmed behöver lärarna få ett bättre stöd i sitt användande av digitala verktyg och sin kompetensutveckling för att bemöta de digitala målen. LÄS MER

 5. 5. Obligatoriskt krav på hållbarhetsredovisning : Faktorer till utmaningar som kan uppstå i företags praktiska arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Ahlström; Martina Myrén; [2018]
  Nyckelord :legal requirements; challenges; sustainability reports; implementation; Global Reporting Initiative GRI ;

  Sammanfattning : I årsredovisningslagen (1995:1554) tillkom en ändring (2016:947) som medför att större svenska företag blir tvingade till att upprätta en hållbarhetsredovisning. I en tidigare undersökning framkommer det att nio av tio företag upplever det nya lagkravet som utmanande. LÄS MER