Sökning: "implementeringsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet implementeringsteorin.

 1. 1. Förstå, vilja och kunna arbeta med digitala verktyg : En studie om lärarnas relation till digitala verktyg i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Ljungberg Kämpe; Amanda Meuller; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digital kompetens; digitalisering; IKT; IT; Lgr 11; implementeringsteorin;

  Sammanfattning : Det har tillkommit nya mål i Lgr 11 (Skolverket 2018) gällande elevers digitala kompetens, vilket gör att skolan behöver höja den digitala kompetensen likvärdigt på alla skolor. Därmed behöver lärarna få ett bättre stöd i sitt användande av digitala verktyg och sin kompetensutveckling för att bemöta de digitala målen. LÄS MER

 2. 2. Obligatoriskt krav på hållbarhetsredovisning : Faktorer till utmaningar som kan uppstå i företags praktiska arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Ahlström; Martina Myrén; [2018]
  Nyckelord :legal requirements; challenges; sustainability reports; implementation; Global Reporting Initiative GRI ;

  Sammanfattning : I årsredovisningslagen (1995:1554) tillkom en ändring (2016:947) som medför att större svenska företag blir tvingade till att upprätta en hållbarhetsredovisning. I en tidigare undersökning framkommer det att nio av tio företag upplever det nya lagkravet som utmanande. LÄS MER

 3. 3. "Jag tycker ändå att jag klarar mig ganska bra" : En kvalitativ studie om svensklärares digitala arbetssätt och deras upplevda digitala kompetensutvecklingsbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Nilsson; Anna Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Implementeringsteorin; Kompetensutveckling; Lärare; Svenskundervisning; TPACK;

  Sammanfattning : Digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande och nödvändigt för att vara aktiv samhällsmedborgare. Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur mellanstadielärare integrerar digitala verktyg i svenskundervisningen och vilken form av kompetensutveckling de efterfrågar för att vidareutveckla det digitala arbetet i ämnet, i relation till deras pedagogiska och ämnesspecifika kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för implementeringsarbetet med extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Viktoria Persson; Maria Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsa; extra anpassningar; framgångsfaktorer; förändringsagent; implementering; inkludering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att belysa hur ett framgångsrikt arbete med implementering av extra anpassningar kan se ut. Mer preciserat belysa vad rektorns och specialpedagogens roll i implementeringsarbetet med extra anpassningar är samt vilka framgångsfaktorerna är i ett lyckat implementeringsarbete. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar i implementering av Evidensbaserad praktik på ett SiS ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Zolufi Zolufi; Maria Lund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att belysa behandlares erfarenheter, upplevelser om implementering och användning av evidensbaserade metoder i behandling av ungdomar på en SiS-institution relaterat till kontextuella, organisatoriska och professionella villkor. Den metodologiska utgångspunkten var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER