Sökning: "inkluderande arbete i skolan"

Visar resultat 21 - 25 av 85 uppsatser innehållade orden inkluderande arbete i skolan.

 1. 21. Inkludering i praktiken - en fallstudie i en förskoleklass

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cathrine Ljungberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inkludering i praktiken – en fallstudie i en förskoleklassEtt forskningsområde inom inkludering som forskare lyfter vara intressant att forska vidare i är, fallstudier i skolan där man strävar efter att bli mer inkluderande. Specifikt efterlyser man studier där gynnsamma specifika faktorer och aspekter av ett inkluderande arbete tydliggörs. LÄS MER

 2. 22. En inkluderande religionsundervisning i ett mångkulturellt klassrum : En allmän litteraturstudie om undervisning i religionskunskapför årskurs F–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Religionsundervisning; religionskunskap; mångkulturell skola; inkludering och religionsdidaktik.;

  Sammanfattning : I den här allmänna litteraturstudien har det undersökts om hur lärare kan undervisa på ett inkluderande arbetssätt inom religionskunskapen och vilken syn elever har på religionsundervisningen i en mångkulturell skola. Problemet angrips utifrån olika synvinklar, både vilka fördelar en mångkulturell skola har men även vad som är utmaningarna för lärare och elever. LÄS MER

 3. 23. Under konstruktion - Om konstruktionen av sex och samlevnad i en grundskola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Ströander Venäläinen; [2017]
  Nyckelord :sex och samlevnad; sex och samlevnadsundervisning; konstruktion; grundskola; diskurs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur grundskollärare i årskurs 1-6 konstruerar kunskapsområdet sex och samlevnad i relation till utveckling av deras sex och samlevnadsundervisning. Jag har ställt mig följande frågor: (1) Hur ser konstruktionen av sex och samlevnadsämnet ut hos grundskollärare i årskurserna 1-6 under påbörjat utvecklingsarbete av sex och samlevnadsundervisningen?, (2) Vad kan påverka och forma dessa konstruktioner?, (3) Vad kan dessa konstruktioner skapa för verklighet? Frågorna har besvarats genom sex kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med personal på en svensk grundskola. LÄS MER

 4. 24. En värdegrund för alla Om samtalets möjligheter och begränsningar för utformandet av ett inkluderande värdegrundsarbete i gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Lennartsdotter Ward; [2017]
  Nyckelord :värdegrund värdegrundsarbete; deliberativa samtal; asymmetriska maktrelationer; social och kulturell ojämlikhet; inkludering exkludering;

  Sammanfattning : Lennartsdotter Ward, Jenny (2016). En värdegrund för alla. En intervjustudie om samtalets möjligheter och begränsningar för utformandet av ett inkluderande värdegrundsarbete i gymnasieskolan (A value system for all. LÄS MER

 5. 25. Extra anpassningar - en förutsättning för inkluderande undervisning, Additional Adjustments - a Prerequisite of an Inclusive Education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Kolbäck; Mariette Hansson; [2017]
  Nyckelord :extra anpassningar; inkludering; matematik; speciallärare; specialpedagog; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hansson, Mariette & Kolbäck, Susanne (2017). Extra anpassningar - en förutsättning för inkluderande undervisning. En kvalitativ studie med matematiklärare och speciallärare/specialpedagoger. Additional Adjustments – a Prerequisite of an Inclusive Education. LÄS MER