Sökning: "elevassistenter"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet elevassistenter.

 1. 1. Yrkesroller i skolan En studie om lärares och elevassistenters roller och samarbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Ivarsson; Sandra Wikander Andblad; [2020-06-23]
  Nyckelord :elevassistent; lärare; yrkesroll; grundsärskolan; grundskolan; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var dels att undersöka hur några lärare och elevassistenter beskrev sin egen yrkesroll och vilka förväntningar de hade på varandras ar-betsuppgifter och yrkesroller, dels att undersöka hur samarbetet mellan yrkes-grupperna var organiserat. Dessutom var studiens syfte att se om det fanns skillnader i förväntningar och organisation mellan grundskolan och grund-särskolan. LÄS MER

 2. 2. Lärares attityder och arbete kring inkludering och anpassning till individintegrerade särskoleelever i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Engelbertsson; Maria Forslöf; [2020]
  Nyckelord :individintegrerade särskoleelever; intellektuell funktionsnedsättning; kvalitativ undersökning; lärare; systemteori;

  Sammanfattning : I den här studien har fokus lagts på att ta reda på hur elever med en utredd intellektuell funktionsnedsättning (IF) fungerar och klarar att vara integrerade i grundskolan och det utifrån ett lärarperspektiv. Studiens syfte var att undersöka och lyfta fram kunskap om hur grundskollärare ser på sin undervisning i mötet med elever med diagnosen IF och att undersöka deras inställning till individintegrerade särskoleelever i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för samverkan mellan grundskola och grundsärskola : konsekvenser för elever i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gabriella Björk; Eriksson Maria; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; cooperation; participation; inclusion; integration; Samverkan; samarbete; delaktighet; inkludering; integrering;

  Sammanfattning : Studien består av kvalitativa data med kvantitativa inslag där insamlingen av empiri gjorts genom semistrukturerade intervjuer och webenkät. Syftet med studien var att studera vilka uppfattningar rektorer, undervisande lärare, speciallärare, specialpedagoger samt elevassistenter i grundskola och grundsärskola inom ett län i Sverige har kring samverkan mellan grundskola och grundsärskola, vilka förutsättningar som finns för samverkan mellan skolformerna, och hur det påverkar eleverna i grundsärskolan. LÄS MER

 4. 4. Extra anpassningar utifrån lärarnas lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Joakim Cronvall; [2020]
  Nyckelord :Extra anpassningar; lärande; implementering; inkludering; styrdokument;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cronvall, Joakim (2020). Extra anpassningar utifrån lärarnas egna lärande. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. "De svåraste pedagogiska uppgifterna till de som har minst pedagogisk utbildning" : en kvalitativ studie om elevassistenten som specialpedagogisk insats

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therese Lindbom; [2020]
  Nyckelord : a school for all ; effort; inclusion; individualized educational plan IEP ; special education; special educational needs; student assistant; Elevassistent; en skola för alla ; inkludering; särskilt stöd; specialpedagogik; åtgärdsprogram.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka stödinsatsen i form av elevassistent och hur insatsen kopplas till elevens behov av särskilt stöd. Studien bygger på tidigare forskning kring elevassistentens roll och funktion i arbetet med elever i behov av särskilt stöd och har en kvalitativ ansats där åtgärdsprogram har samlats in och bearbetats med hjälp av dokumentanalys som metod. LÄS MER