Sökning: "elevassistenter"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet elevassistenter.

 1. 1. Att arbeta inkluderande : inkluderande möjligheter som skapar delaktighet för två elever i grundskolan som läser enligt grundsärskolans kursplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; individual adaptation; participation; special education; success factors; syllabus; Delaktighet; framgångsfaktorer; individanpassning; inkludering; kursplan; särskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka arbetet som klasslärare, speciallärare och elevassistenter gör för att skapa delaktighet och inkludering för två elever som går på två olika grundskolor och läser enligt grundsärskolans kursplan båda med intellektuell funktionsnedsättning och språkstörning och den ena eleven har även autism.   Med stöd av observationer och intervjuer har lärmiljöns möjlighet för att främja elevernas delaktighet och möjlighet till inkludering utforskats samt vilka framgångsfaktorer klasslärare, elevassistenter och speciallärare beskriver som gynnsamma för inkludering av elever som studerar enligt grundsärskolans kursplan. LÄS MER

 2. 2. Jag tycker jobbet är viktigare än så - En kvalitativ studie av elevassistenters upplevelse av sin arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annica Nilsson; Pernilla Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Belöning; Elevassistent; Engagemang; Krav; Resurser; Särskilt stöd; Tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to examine and gain better knowledge regarding the working conditions for teacher assistants in Sweden. The study has a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with seven participants who all were employee in public primary- and middle-schools. LÄS MER

 3. 3. Social delaktighet för elever som läser i grundsärskolan med inriktning ämnesområden : En uppsats om elevassistenters tankar om hur elevers sociala delaktighet kan stärkas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för HumanIT (from 2013)

  Författare :Katarina Lundvall; [2019]
  Nyckelord :social inclusion; intellectual disability; educational aid; compulsory school for pupils with learning disabilities in training school classes; interview study; social delatighet; utvecklingsstörning; elevassistenter; grundsärskola inrikning ämnesområden; intervjustudie;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine educational aid´s perceptions of social inclusion in the compulsory school for pupils with learning disabilities in training school classes. The chosen method of this study is a qualitive research approach. LÄS MER

 4. 4. Att stödja och undervisa elever med svår synnedsättning eller blindhet i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lai Xuan-Phung; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare och elevassistenter på gymnasieskolan kan stödja och undervisa elever med svår synnedsättning eller blindhet i matematik. Studiens fokus ligger på om anpassade läromedel och undervisningsstrategier kan främja dessa elever i matematik. LÄS MER

 5. 5. HUR REKTORER FÖRHÅLLER SIG TILL ELEVASSISTENTER SOM YRKESROLL OCH STÖDINSATS. EN KVALITATIV STUDIE OM REKTORERS SYN PÅ ELEVASSISTENTER SOM ARBETAR MED ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Adelsgård; [2018]
  Nyckelord :Elevassistent; elever med särskilda behov; handledning; kommunikation; kompetens; profession; rektor;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie där jag har intervjuat fyra rektorer från olika grundskolor för att se deras syn på elevassistenter till elever som är i behov av särskilt stöd. Elevassistenters yrkesroll är ingen profession utan en yrkesroll som skapas när rektorer fattar beslutet att en elev är i behov av särskilt stöd. LÄS MER