Sökning: "jämföra två olika kulturer"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden jämföra två olika kulturer.

 1. 1. Litteratururval och modersmålets legitimitet : kritisk diskursanalys avtvå läroböcker för kursen SVA1

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anneli Hallbjörk; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Gymnasiet; Icke-västerländsk skönlitteratur; Postkolonial litteraturteori; Kritisk diskursanalys; läroböcker; modersmålets legitimitet;

  Sammanfattning : Skolverket menar att Sverige är en del av en globaliserad värld. I styrdokumenten för SVA1 poängteras vikten av att SVA-elever möter både skönlitteratur från olika kulturer och litteratur översatt till svenska från deras modersmål. LÄS MER

 2. 2. Coronapandemins påverkan på organisationskulturen i ett globaliserat företag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Cajsa Vutolen; Isabel Sandström; [2021]
  Nyckelord :Organizational Culture; National Culture; Globalization; Multinational organizations; Hofstede; Schein; Covid-19.; Organisationskultur; Nationalkultur; Globalisering; Multinationella organisationer; Hofstede; Schein; Covid-19.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förstå hur organisationskulturen är uppbyggd i en globaliserad organisation med olika nationella kulturer och vidare hur motståndskraftig organisationskulturen är mot förändringar i en extern kris, för att svara på det framställdes två frågor. En fallstudie gjordes på ett globaliserat företag inom mjukvaruutvecklingsbranschen, stationerat i Sverige, USA och Singapore. LÄS MER

 3. 3. Interkulturell krisretorik : - En komparativ studie av två kulturellt skilda förtroendekriser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Lundberg; Johanna Rådén; [2017]
  Nyckelord :Retorik; imagereparation; ethos; förtroendeskapande; kriskommunikation; kultur; skandal;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka den kriskommunikativa respons som Finland respektive Ryssland gav till följd av två omfattande dopingskandaler. Det för att kunna jämföra imagereparation i två olika kulturer och kartlägga vilka imagereparerande strategier som tillämpas som en del i skapandet av ethos, samt hur de kan förstås utifrån kulturteori. LÄS MER

 4. 4. The Shackles of Women's Servitude : a comparative analysis of He-Yin Zhen and Emma Goldman’s views on women’s oppression and emancipation at the turn of the 20th century

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Miriam Follin; [2017]
  Nyckelord :He-Yin Zhen; He Zhen; Emma Goldman; the Birth of Chinese Feminism; early feminism; tidig feminism; anarcho-feminism; women’s suffrage criticism; livelihood; shengji; context; kontext; comparative analysis; komparativ analys; qualitative content analysis; kvalitativ innehållsanalys; History and Archaeology; Cultural Sciences; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rysk-amerikanska Emma Goldman och kinesiska He-Yin Zhen kom från två olika delar av världen och var aktiva inom olika kunskapstraditioner och kulturer. Ändå var de båda anarkister som kämpade för kvinnlig frigörelse, och båda var de kritiska till de samtida rörelserna som stred för kvinnors politiska rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Bevattningseffektivitet i plantskoleproduktion : en begreppsdefinition och en jämförelse av bevattningssystem för buskproduktion i container

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Axelsson Gustav; [2015]
  Nyckelord :bevattning; bevattningseffektivitet; bevattningsramp; bevattningssystem; container; droppbevattning; plantskola; rampbevattning;

  Sammanfattning : Vid containerodling av buskar, i plantskola, är bevattning essentiellt för produktionen. Det finns flera olika typer av bevattningssystem, två vanliga system är droppbevattning och rampbevattning. LÄS MER