Sökning: "jämföra två olika kulturer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden jämföra två olika kulturer.

 1. 1. Interkulturell krisretorik : - En komparativ studie av två kulturellt skilda förtroendekriser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Lundberg; Johanna Rådén; [2017]
  Nyckelord :Retorik; imagereparation; ethos; förtroendeskapande; kriskommunikation; kultur; skandal;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka den kriskommunikativa respons som Finland respektive Ryssland gav till följd av två omfattande dopingskandaler. Det för att kunna jämföra imagereparation i två olika kulturer och kartlägga vilka imagereparerande strategier som tillämpas som en del i skapandet av ethos, samt hur de kan förstås utifrån kulturteori. LÄS MER

 2. 2. The Shackles of Women's Servitude : a comparative analysis of He-Yin Zhen and Emma Goldman’s views on women’s oppression and emancipation at the turn of the 20th century

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Miriam Follin; [2017]
  Nyckelord :He-Yin Zhen; He Zhen; Emma Goldman; the Birth of Chinese Feminism; early feminism; tidig feminism; anarcho-feminism; women’s suffrage criticism; livelihood; shengji; context; kontext; comparative analysis; komparativ analys; qualitative content analysis; kvalitativ innehållsanalys; History and Archaeology; Cultural Sciences; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rysk-amerikanska Emma Goldman och kinesiska He-Yin Zhen kom från två olika delar av världen och var aktiva inom olika kunskapstraditioner och kulturer. Ändå var de båda anarkister som kämpade för kvinnlig frigörelse, och båda var de kritiska till de samtida rörelserna som stred för kvinnors politiska rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Bevattningseffektivitet i plantskoleproduktion : en begreppsdefinition och en jämförelse av bevattningssystem för buskproduktion i container

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Axelsson Gustav; [2015]
  Nyckelord :bevattning; bevattningseffektivitet; bevattningsramp; bevattningssystem; container; droppbevattning; plantskola; rampbevattning;

  Sammanfattning : Vid containerodling av buskar, i plantskola, är bevattning essentiellt för produktionen. Det finns flera olika typer av bevattningssystem, två vanliga system är droppbevattning och rampbevattning. LÄS MER

 4. 4. Islami den svenska historieundervisningen : Anser gymnasielärare att muslimska gymnasieelever behöver sin egen historia för att förstå sitt eget historiemedvetande och för att förebygga ett ”vi och dem”?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Westrin Anna; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag har haft två syften i den här uppsatsen och det är dels att undersöka om verksamma gymnasielärare anser att muslimska gymnasieelever behöver sin egen historia för att förstå sitt eget och andras historiemedvetande och dels att studera om de intervjuade lärarna upplever att det finns en vi - och dem- känsla mellan muslimer och icke-muslimer? Jag har använt mig av frågeställningarna:Vilket utrymmer får islam i den svenska historieundervisningen? Påverkar utrymmet av islam i historieundervisningen de muslimska ungdomarnas förutsättningar att förstå sitt eget och andras historiemedvetande? Upplever olika gymnasielärare att det förekommer en vi- och dem- känsla mellan muslimer och icke-muslimer som hämmar muslimernas förutsättningar att utveckla sitt historiemedvetande? Hur kan ett eventuellt vi- och dem-tänkande förbyggas enligt gymnasielärarna?Lärarnas utrymme som de ger åt islam skiljer sig också åt. Vissa lärare ger islam ett eget utrymme, medan andra lärare ger möjligheterna till att de muslimska eleverna kan få jämföra sin egen historia med den västerländska historien. LÄS MER

 5. 5. Erkännandet och jakten på sanningen - En rättsvetenskaplig utredning rörande erkännandets utveckling i processrättshistorien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Vult Von Steyern; [2014]
  Nyckelord :processrätt; erkännandet; bevismedel; rättshistoria; tvångsmedel; kanonisk rätt; bevisrätt; legal bevisteori; fri bevisföring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, ur ett rättshistoriskt perspektiv, granska hur erkännandet som bevismedel hanterats och värderats i den historiska rättsprocessen med fokus på processen I brottmål. I centrum för analysen står erkännandets innebörd och bevisvärde i förhållande till de bevisrättsliga principerna legal bevisteori respektive fri bevisvärdering. LÄS MER