Sökning: "kritisk textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden kritisk textanalys.

 1. 1. Snyft, bortförklaringar & offerkoftor : En kvalitativ textanalys av TV4:s kommentarsfält på Facebook under Paolo Robertos erkännande av sexköp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Magnér; Emelie Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Comment section; Discourse; Participatory journalism; Text analysis; Sex purchase; Kommentarsfält; Diskurs; Deltagarjournalistik; Textanalys; Sexköp;

  Sammanfattning : Den 14 maj 2020 tillbringade Paolo Roberto kvällen i en lägenhet på Östermalm i Stockholm med en kvinna från ett av Europas fattigaste länder och greps på bar gärning i en polisrazzia. Stjärnkocken, skådespelaren och programledaren erkände sig skyldig till sexköp. LÄS MER

 2. 2. Förskolans arbete med läs och skrivutveckling : Förskollärares läs och skrivundervisning betraktad enligt en teoretisk modell i fyra delar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rebecca Emriksson; [2021]
  Nyckelord :Barns tidiga läs och skrivutveckling; Lukes Freebodys repertoarmodell; kodknäckande; textskapande; textbrukande; kritisk textanalys; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några förskollärare som undervisar i olika förskoleverksamheter beskriver att de främjar barns läs och skrivfärdigheter. Samtliga moment i studien tar sin utgångspunkt i Lukes & Freebodys repertoarmodell (1999) vilken delar praktikers stödjande arbete i fyra olika kategorier. LÄS MER

 3. 3. Växelverkan mellan retorik och politisk agenda : En kritisk diskursanalytisk studie över diskursförändringar i riksdagsdebatten om integration och migrationspolitiken före och efter år 2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Michael Ulvmar; [2021]
  Nyckelord :migration; integration; riksdagsdebatter;

  Sammanfattning : Det finns en växelverkan mellan diskursförändringar i den politiska debatten, beslutsfattande agenda och förändrade attityder hos väljarna. Syftet med denna uppsats är att göra en kvalitativ textanalys av protokoll från riksdagsdebatter. LÄS MER

 4. 4. Avsikter och ambitioner med medborgarbudgetering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Allert; Kevin Lindblom; [2020-02-04]
  Nyckelord :medborgardialog; medborgarbudget; deliberativ demokrati; idealistiska perspektiv; kritiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen studerar två fall av medborgarbudgetering i Göteborgs stad medsyftet att undersöka hur stadsdelsnämnderna avser demokratisera områdena.Teori: Teoriramen består av två idealtyper av medborgardialog som utgörs av ettidealistiskt perspektiv och ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. ORD, MENING OCH MAKT. En kritisk analys av barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Andreasson; Emmy Sjöberg; [2020-01-21]
  Nyckelord :Tvångsvård; barnavårdsutredningar; kritisk diskursanalys; diskurs; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt socialsekreterare genom det skriftliga språket använder argumentation för att övertyga läsarna och rättfärdiga sina beslut i utredningar enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, 2§. I undersökningen använder vi en kvalitativ textanalys med inspiration från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. LÄS MER