Sökning: "kulturella artefakter"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden kulturella artefakter.

 1. 1. Hur kan läromedel inspirera och utveckla lärare och deras undervisning i matematik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Catrin Lindehag Ahlqvist; [2021-02-08]
  Nyckelord :matematik; läromedel; lärarhandledning; undervisningskulturer; centrala idéer; sociokulturellt perspektiv; medierande redskap; epresentationsformer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån en specialpedagogisk synvinkel utforska två matematikläromedel för årskurs 4, med ursprung i undervisningskulturer som till viss del skiljer sig åt. Läromed-lens teoretiska utgångspunkter studerades, samt hur olika representationsformer används och hur elever i behov av stöd och utmaningar stöttas. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ingen självklarhet att man ska vara först, men det är sannolikt inte så bra att vara sist" : En kvalitativ fallstudie om främjande av innovation, organisationskultur och intraprenörskap

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jack Elmér; [2021]
  Nyckelord :innovation; organizational culture; intrapreneurship; digitalization; ambidexterity; Schein; leadership; creativity; motivation; industry 4.0; innovation; organisationskultur; intraprenörskap; digitalisering; ambidextriösitet; Schein; ledarskap; kreativitet; motivation; industri 4.0;

  Sammanfattning : Företag möter idag ökad konkurrens från mer än bara lokala företag, varpå även vikten av att stå ut från sina konkurrenter och upprätthålla ett högt innovationstempo har ökat. Således faller det på företag att utforma sin organisation för att möjliggöra tillvaratagandet av sina medarbetares innovationsförslag och på så sätt undvika att stagnera. LÄS MER

 3. 3. En SFI-skolas omställning till distansarbete : En kvalitativ fallstudie om medarbetarnas uppfattningar kring kulturella artefakter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fatma Zerom; Nahal Ansari; [2020]
  Nyckelord :SFI-skola; Covid-19; distansarbete; organisationskultur; kulturella artefakter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur de kulturella artefakterna har påverkats i samband med omställningen till distansarbete. Studien utgår från medarbetarnas perspektiv på Hermods SFI-skola. Vi avser att fokusera på de kulturella artefakterna; symboler, riter, ritualer, språkliga artefakter samt beteenden och värderingar. LÄS MER

 4. 4. Samspelet mellan det offentliga rummet och människors sociala liv - Fallstudie av artefakter och appropriation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Isabella Sonesson; [2020]
  Nyckelord :Möten; social hållbarhet; offentliga rum; artefakter och appropriera;

  Sammanfattning : Att utforma och designa fysiska miljöer utifrån människans behov är något som forskare och arkitekter har experimenterat med i århundraden. Offentliga rum finns överallt där människor finns och kan innebära bland annat parker, stråk, torg och så vidare, till en plats minsta artefakter i form av vanliga bänkar. LÄS MER

 5. 5. Det gemensamma lärandets betydelse för en lyckad förändring : En intervjustudie om relationen mellan organisationskultur och organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Felicia Thorsell; Carin von Matérn; [2020]
  Nyckelord :unfreezing; change; refreezing; organisationskultur; organisationsförändringar; omorganisering; värderingar; grundläggande antaganden; kulturella artefakter;

  Sammanfattning : I takt med att samhället utvecklas i form av nya trender, skapas och förändras organisationer. När organisationsförändringar genomförs, påverkas medlemmarna i organisationerna och kulturen som finns mellan dem. LÄS MER