Sökning: "kulturperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet kulturperspektiv.

 1. 1. Kvalitativa skillnader på hållbarhetsredovisning mellan svenska och grekiska företag med hänsyn till kulturperspektiv : En komparativ kvantitativ studie inom transport- och tillverkningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alexandros Megalooikonomou; Dominika Soltani; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsrapportering; CSR; legitimitetsteori och intressentteori.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka hur den kulturella aspekten påverkar kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen. Problem: Hållbarhetsrapporteringen tar hänsyn till de sociala och miljömässiga åtgärder som en organisation tillämpar. LÄS MER

 2. 2. En studie om informationskultur, informationsdelning och värdeskapande inom kommunala fastighetsbolag

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Madeleine Hammarström; [2020]
  Nyckelord :Information sharing; Information culture; Create value; Informationsdelning; Informationskultur; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Information är en råvara som ökar allt mer i värde. Det är ett nytt sätt att konkurrera och företag tvingas behandla information som strategiskt mål. En strategi för informationshantering bör innefatta strategi för företagets informationskultur. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse och erfarenhet av sociokulturellt och sociopolitiskt betingade aktiviteter utifrån ett turkiskt och ett svensk-turkiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Kerim Arhan; [2017]
  Nyckelord :Immigration; förändring; inflytanden; kollektivism; individualism; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det turkiska samhällsfundamentet vilar på en kollektivistisk värdegrund sammanfogad med en republik inspirerad av Västeuropa som etablerades av Mustafa Kemal Atatürk 1923. Hur påverkar detta individer som bor och verkar i det turkiska samhället och de som immigrerat till det svenska samhället i förhållande till sociokulturellt och sociopolitiskt betingade aktiviteter och aktivitetsval? Studien syftade till att undersöka upplevelser av aktivitet från ett turkiskt och ett svensk-turkiskt kulturperspektiv och eventuella förändringar eller frånvaron av sådana i samband med immigration och över tid. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på organisationsförändringar - En studie om förändringar av kommundelsnämnder och stadsdelsnämnder i Borås och Göteborg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Henrik Yrlid; [2016-06-15]
  Nyckelord :Organisationsförändringar; Kommundelsnämnder; Politiker; Institutionell teori;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras organisationsförändringar i två kommuner, Borås och Göteborg, som har haft kommundelsnämnder och stadsdelsnämnder. Kommundelsnämnder är en organisationsform som uppstod på 1980-talet i Sverige och hade bland annat som syfte att ta hand om ”mjuka” välfärdstjänster och förstärka den lokala demokratin i kommunerna. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemmet- en outnyttjad pedagogisk resurs? : Fritidspersonalens upplevelser av samverkan kring elever i behov av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Malin Petersson; Ida Rosèn; [2016]
  Nyckelord :Fritidshem; elever i behov av särskilt stöd; fritidspersonal; samverkan.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa hur fritidspersonalen uppfattar samverkan mellan skola och fritidshem i avseende av elever i behov av särskilt stöd. Det undersöktes även vilka upplevelser fritidspersonalen hade av möjligheter samt hinder för att samverka med skolan i detta avseende. LÄS MER