Sökning: "pedagogens roll i leken"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden pedagogens roll i leken.

 1. 1. Konflikter i leken : En studie om pedagogers syn på konflikter i pågående leksituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Donka Dimova; [2021]
  Nyckelord :fri lek; kamratkultur; konflikter; konflikthanteringsstrategier; lek; lekharmoni och social kompetens;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en del av sitt liv som ska vara positiv. Ett av pedagogens viktigaste uppdrag som är formulerat av Skolverket är att individerna ska lära och utveckla som individ och gruppmedlem. Lek har en central roll i barns liv och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill också vara med" : en studie om barns och pedagogers interaktion i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jehona Zeqiri; Martina Martell; [2020]
  Nyckelord :Interaktion; fri lek; barn; pedagoger; förskola; deltagandemönster.;

  Sammanfattning : Problemområdet för föreliggande studie grundar sig i behovet av att studera de deltagandemönster som förekommer i barns och pedagogers interaktion i barns fria lek på förskolan. Detta eftersom tidigare forskning har fokuserat på att undersöka hur pedagoger kan utveckla barns lek i framförallt pedagogstyrda lekar. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemsbarnens lek – en studie om uppfattningar, engagemang och rum för lek på fritidshemmet

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ahmed Shekh Muhumed Halane; [2020]
  Nyckelord :In and exclusion; play; schoolyard; staff commitment; In och exkludering; lekar; skolgård; personalens engagemang;

  Sammanfattning : This study treats with The significance and meaning of playing among children in the leisure centers. An overview presents some of the research concerning childrens play in schoolyards. LÄS MER

 4. 4. Lekens betydelse för barns lärande - En intervjustudie om pedagogers synsätt på lekens betydelse för barns lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Steén; Ilona Rodriguez Salazar; [2020]
  Nyckelord :lek; lärande; förskola; pedagogens roll; pedagogers syn; vygotskij; sociokulturellt perspektiv; kvalitativ intervju; barns lärande; barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogers syn på barns lek i relation till lärande i förskolan samt vilken roll de anser sig ha för barns lärande genom lek. Vi vill även skapa en uppfattning om varför de anser att leken är betydelsefull för barn och barns lärande. LÄS MER

 5. 5. Vad ska pedagogen göra i leken? : Förskolebarns perspektiv på pedagogen i leken i en åländsk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :André Maximilian Mikael Karring; [2019]
  Nyckelord :barns perspektiv; förskola; lek; pedagogens uppgift;

  Sammanfattning : Leken är det viktigaste elementet i förskolan. Merparten av de studier där man har undersöktpedagogernas deltagande, funktion eller roll i leken har gjorts från ett vuxenperspektiv och få studierhar gjorts ur barnens synvinkel. Det saknas svar på en mera konkret och öppen frågeställning, såsomvad pedagogen ska göra när barn leker. LÄS MER