Sökning: "personalrelaterade problem"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden personalrelaterade problem.

 1. 1. ”Ibland kanske man vill vara mer medmänniska än vad man kan vara” : En studie om HR-anställdas lojalitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gina Boström; Hanna Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :HR-anställda; lojalitet; lojalitetskonflikter; arbetsgivare; arbetstagare;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att skapa större förståelse för HR-anställdas lojalitet gentemot arbetstagare och arbetsgivare samt huruvida lojalitetskonflikter präglar HR-rollen. Studien berör teman som Human Resources (HR), lojalitet och lojalitetskonflikter. Studien har utförts utifrån HR-anställdas perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan somatisk och psykiatrisk vård : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nathalie Orellana; Suzanne Åkersten; [2020]
  Nyckelord :Care units; cooperation; health care services; mental illness; somatic comorbidity; Hälso- och sjukvård; psykisk ohälsa; samverkan; somatisk samsjuklighet; vårdenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prioriteringar inom primärvård och psykiatrisk vård skiljer sig åt och skapar problem i integreringen när patienter remitteras mellan vårdinrättningarna. Människor som lever med somatisk och psykisk samsjuklighet upplever ofta vården som otillräcklig. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av psykiskt påfrestande situationer, hantering och stöd samt förslag på förbättring av stöd från arbetsplatsen : en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Andersson; [2017]
  Nyckelord :coping; distressed situations; intensive care nurses; social support; coping; intensivvårdssjuksköterskor; psykiskt påfrestande situationer; socialt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskor utsätts dagligen för psykiskt påfrestande situationer som kan vara svåra att bearbeta utan ett adekvat stöd från arbetsplatsen. Tidigare forskning visar på att intensivvårdssjuksköterskor saknar stöd vid psykiskt påfrestande situationer, men det finns sparsamt med forskning på vilket stöd som kan förbättras. LÄS MER

 4. 4. Hinder för tillämpning av trycksårsförebyggande åtgärder. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Milana Israpilova; Hanna Ek; [2016]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Trycksår orsakar onödigt lidande och är ett globalt problem för hälso- och sjukvården. Trots befintlig evidensbaserad kunskap och ett brett utbud av trycksårsförebyggande utrustning, fortsätter trycksår att uppstå. Syftet med föreliggande studie var att identifiera hinder för tillämpning av trycksårsförebyggande åtgärder. LÄS MER

 5. 5. "När förändringens vindar blåser bygger vissa väderkvarnar och andra vindskydd” - En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av en organisationsförändring inom den privata vården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jakob Bergström; Shiran Ringart Cohen; Moa Wåhlander; [2016]
  Nyckelord :participation; organizational change; elderly care; communication; nursing staff; Organisationsförändring; vårdboende; delaktighet; kommunikation; vårdpersonal; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att öka förståelsen för hur medarbetare inom den privata äldrevården upplevde en organisationsförändring. Den huvudaspekt som studerades var i vilken utsträckning medarbetare upplevde att de hade möjlighet att bidra eller vara delaktiga under förändringens gång. LÄS MER