Sökning: "rasifierad"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet rasifierad.

 1. 1. SÖKER MEDARBETARE, OBS! INGA INVANDRARE Strukturell diskrimineringen gentemot rasifierade kvinnor i socialtjänstens rekryteringsprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Solen Ali; [2023-02-06]
  Nyckelord :racialized; women; structural; discrimination; social worker; recruitment; foreign; qualitative; gender; coping strategies; rasifierad; kvinna; strukturell; diskriminering; socialsekreterare; rekrytering; utländsk; kvalitativ; kön; copingstrategier;

  Sammanfattning : This research aims to examine POC (person of colour) women’s experiences of structural discrimination within recruitment for the social services. Thus, this research will continue to examine the experienced consequences of structural discrimination within recruitment towards POC women. LÄS MER

 2. 2. En segregerad syn på segregationen : En jämförande och beskrivande idéanalys av politiska partiers syn på segregationen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Amanda Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Segregation; idéanalys; politiska partier;

  Sammanfattning : Segregationen i det svenska samhället har ökat. Segregationens processer och dynamik upprätthåller geografiska, socioekonomiska och etniska skillnader mellan individer och grupper. Segregationens utveckling medför negativa konsekvenser vilket oroar många, och har under den senaste tiden varit i fokus för den politiska debatten. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av rasism i sin profession : En litteraturöversikt med fokus på global omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Amelie Dahlbäck; Monika Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Erfarenhet; Global omvårdnad; Rasifierad; Rasism; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rasism är ett system för social ojämlikhet som skapar negativa stereotyper samt hierarkiska strukturer baserat på etnicitet, nationalitet eller fysiska egenskaper. Rasism återfinns även i institutioner och samhälleliga strukturer. LÄS MER

 4. 4. Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden : Hur diskrimineras afrosvenskar i arbetslivet?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Amal Osman; [2020]
  Nyckelord :Afrosvenskar; etnisk diskriminering; rasism; strukturell diskriminering;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker och belyser etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på gruppen afrosvenskar. Att utsättas för diskriminering är förbjudet enligt svensk lag. Emellertid är etnisk diskriminering en omfattande och rådande problematik i samhället. LÄS MER

 5. 5. Enspråkig monokulturell norm eller vithetsnorm? : En studie av interkulturell pedagogik i relation till kritisk ras- och vithetsforskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Berg Axelsson; [2019]
  Nyckelord :interkulturell pedagogik; monokulturell norm; enspråkig norm; ras; rasifiering; rasism; vithet; vithetens hegemoni; SVA;

  Sammanfattning : Fokus i denna uppsats är relationen mellan tre forskningsfält: svensk kritisk ras- och rasismforskning, den interkulturella pedagogiken respektive forskning på ras i utbildning och SLA. Syftet med uppsatsen är att utforska konstruktiva förbindelser mellan dessa forskningsfält och inom dem centrala begrepp, vilket görs genom en diffraktiv läsning av ett urval av svensk kritisk ras- och rasismforskning, två verk om interkulturell pedagogik samt ett urval av svensk och internationell forskning på ras i andraspråksutbildning. LÄS MER