Sökning: "säsongslager"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet säsongslager.

 1. 1. Utvärdering av potential för värmeåtervinning från laborationsutrustning : Möjligheten att använda en kylvattenbassäng som termiskt säsongslager

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Anton Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Thermal energy storage; seasonal storage; heat storage; cooling water tank; heat pump; waste heat; heat loss; heating demand; building; conductive heat transfer calculations; Microsoft Excel; steam power plant; education; demonstration; Härnösand; HETA.; Termiskt energilager; säsongslager; värmelager; kylvattentank; värmepump; spillvärme; värmeförluster; uppvärmningsbehov; fastighet; transmissionsberäkningar; Microsoft Excel; kraftverk; kraftvärmeverk; undervisning; demonstration; Härnösand; HETA.;

  Sammanfattning : HETA utbildningar i Härnösand har ett ångkraftverk för undervisningssyfte som kyls ner med vatten från en underjordisk bassäng på cirka 329 m³. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur bassängen med spillvärmen från kraftverket kan användas som ett säsongslager i kombination med en befintlig 7,8 kW värmepump för att värma upp maskinhallen i deras laboratoriebyggnad. LÄS MER

 2. 2. Energilagring -En kunskapssammanställning om energilagringstekniker & en fallstudie om energilagring i ett flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem; Lunds universitet/Maskinteknik (CI)

  Författare :Tobias Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete har delats in i två delar. Den första delen handlar om olika energilagringstekniker. Den andra delen handlar om att lagra egenproducerad elenergi i ett flerbostadshus. LÄS MER

 3. 3. Högtempererat borrhålslager för fjärrvärme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Karl Hallqvist; [2014]
  Nyckelord :HT-BTES; BTES; TES; High Temperature; Borehole; Duct; Thermal; Energy Storage; District Heating; Seasonal Storage; Storage; Pellet; Heat; Plant; Energy; Power; Flow; Martes; Environmental impact; Finance; Investment Cost; Technology; Drilling; Saving; Gothenburg; Heat Transfer; Bedrock; Review; Feasibility Study; Load; Peak load; Base load; District Heating Production; Network; Grid; Pipe; Borehole Heat exchanger; Collector; New; Future; Generation; Low temperature; Bottle neck; System; Successive; calculation; Matlab; Computor; programming; Science; HT-BTES; BTES; TES; Borrhålslager; Säsongslager; Fjärrvärme; Martes; Värmelager; Pellets; Panna; Energi; Effekt; Flöde; Miljöpåverkan; Ekonomi; Investeringskostnad; Teknik; Borrning; Besparing; Göteborg; Värmeöverföring; Berggrund; Review; Förstudie; Borrhål; Last; Spetslast; Baslast; Fjärrvärmeproduktion; Hög temperatur; Produktion; Nät; Rör; Kollektor; Borrhålsvärmeväxlare; Ny; Framtid; Generation; Låg temperatur; Flaskhals; System; Successive; kalkylering; Matlab; Data; programmering; Vetenskap;

  Sammanfattning : The district heating load is seasonally dependent, with a low load during periods of high ambient temperature. Thermal energy storage (TES) has the potential to shift heating loads from winter to summer, thus reducing cost and environmental impact of District Heat production. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för storskalig fastighetsanknuten energiproduktion i den befintliga infrastrukturen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jonas Gran; Johan Bölin; [2012]
  Nyckelord :Solenergi; solvärme; samägd energianläggning; infrastruktur; självförsörjande; kundnytta; säsongslager; solfångare; vindkraft; fjärrvärme.;

  Sammanfattning : Miljöfrågor har fått en allt större betydelse i dagens samhälle, så även i fastighetsbranschen. Dagens nyproducerade byggnader är långt mer energieffektiva än byggnader som uppfördes för bara något årtionde sedan. LÄS MER

 5. 5. Solvärme med säsongslager i Lyckebo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Cay Åsberg; [2011]
  Nyckelord :energilagring; solenergi; solvärme; säsongslager; bergrum; Lyckebo; Storvreta; kooperativ;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate and clarify the facts surrounding one of Vattenfall's district heating plants; The "solar field" and associated rock cavern in Lyckebo, Storvreta. The plant was built in the '80s by the formerly municipal utility,Uppsalakraftvärme AB, as an experimental building. LÄS MER