Sökning: "strategiskt urval kvalitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden strategiskt urval kvalitativ metod.

 1. 1. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att motivera beteendeförändring i form av träning hos patienter med reumatisk sjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Marko Lazarevic; Jonathan Malmbom; [2023]
  Nyckelord :Exercise; qualitative research; rheumatic diseases; experience; behavioral change.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatiska sjukdomar är en vanlig orsak till inaktivitet hos de drabbade, även om fysisk aktivitet och träning enligt flertalet studier påvisats ha positiva effekter för sjukdomsbilden. Fysioterapeuter arbetar mycket med att motivera dessa patienter till beteendeförändring men deras roll i arbetet med motivation är mindre utforskat. LÄS MER

 2. 2. Fotbollsföreningars inflytande på den nationella idrottsutbildningen : En kvalitativ studie som undersöker hur personer inom NIU ser på fotbollsföreningars inflytande

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Alexander Ababai; Martin Mild; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Denna studie syftar till att undersöka hur personer som är verksamma inom NIU positionerar sig till verksamhetens urval- och antagningsprocess i relation till elitföreningars påverkan. Vidare kommer denna studie handla om att skapa bättre förståelse kring området genom tre forskningsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Distriktssjuksköterskors erfarenheter och hantering av att vårda patienter med kronisk hjärtsvikt i hemmet : Intervjustudie med Critical Incident Technique

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Emmy Nygårdh; Carin Oraha; [2023]
  Nyckelord :Communication; Home Care; Patient Safety; Person-Centered Care; Quality of Life; Hemsjukvård; Kommunikation; Livskvalitet; Patientsäkerhet; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig och komplex sjukdom där prognosen är dålig och patienterna är i långvarigt behov av vård. De vårdas ofta i hemmet där distriktssjuksköterskor har huvudansvaret för att de ska få adekvat vård och en god livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvarig smärta : - En kvalitativ studie av fysioterapeuter inom Region Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovis Henriksson; Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :long-term pain; physiotherapist; gender medicine; equal care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt symtom bland befolkningen och ett folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av diagnoser kopplade till långvarig smärta. LÄS MER

 5. 5. Äldres tankar och reflektioner att självständigt genomföra 30 second chair stand test i hemmiljö - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petter Wik; Joakim Skärlén; [2022]
  Nyckelord :30CST; Hometest; Balance; Elderly; Qualitative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall är en bidragande anledning till fallskador som kräver sjukhusvistelse för den äldre populationen. Det finns i dagsläget flera olika balanstest som genomförs i klinik, däremot finns det inget som är undersökt för att tillämpas självständigt i hemmiljö. LÄS MER