Sökning: "svenska 1 uppdrag 4"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden svenska 1 uppdrag 4.

 1. 1. Vilka strategier använder SFI-lärare för att motivera elever till att lära sig svenska? : En kvalitativ studie om sex lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Mina Aharbil Persson; Sarah Boij; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Andraspråk; L2; SFI; lärares uppfattningar; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det står klart och tydligt i Skollagen (2010:800), SkolL, 1 kap. 4 §: att utbildningen inom skolväsendet ska främja alla elevers lust att lära. Därmed har lärare ett uppdrag att stimulera och motivera lärandet hos elever. LÄS MER

 2. 2. Räddningstjänstens förmåga vid IVPA (i väntan på ambulans) : En studie om räddningstjänstens förmåga att utföra IVPA-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Backes; [2020]
  Nyckelord :I väntan på ambulans; IVPA; Räddningstjänst;

  Sammanfattning : När en person drabbas av ett plötsligt akut sjukdomsfall ställer vi krav på att samhället ska reagera och hjälpa den som är i behov av hjälp. Personen som är drabbad upplever en otrygghet och vill ha hjälp så fort som möjligt. Att ge den hjälpen åligger Sveriges regioner enligt hälso- och sjukvårdslagen. LÄS MER

 3. 3. Negotiorum gestio – en bortglömd rättsprincip? : En rättsutredning av principens tillämpning av domstolar samt framställning i doktrin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Arnela Imamovic; Amanda Halldén; [2017]
  Nyckelord :Benevolent intervention in another’s affairs; Tjänster utan uppdrag; huvudman; gestor; rättsprincip; Negotiorum gestio;

  Sammanfattning : Om någon utför en tjänst å annans räkning utan att det finns ett uppdrag härom, torde det föreligga ett fall av negotiorum gestio – tjänst utan uppdrag. Den som utför tjänsten kallas gestor och hen handlar å huvudmannens vägnar. LÄS MER

 4. 4. Stölder och inbrott på byggarbetsplatser : En studie om risker och konsekvenser inom NCC:s produktion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amir Dzafic; [2017]
  Nyckelord :building; theft; burglary; risks; consequences; bygg; stöld; inbrott; risker; konsekvenser;

  Sammanfattning : Stölder och inbrott på svenska byggarbetsplatser är idag ett vanligt problem som uppstår under produktionen. Brotten som uppstår är inte begränsade till något område utan sker i hela landet, men områdena kring storstäderna och större riks- och europavägar är de som drabbas mest. LÄS MER

 5. 5. Lövskogsmålen i FSC-certifierat skogsbruk : tolkning, uppföljning och skötseldirektiv

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Caroline Haglund; [2014]
  Nyckelord :Lövskogsskötsel; lövträd; FSC; certifiering; PlanWise; Management of diciduous forest; deciduous trees; certification;

  Sammanfattning : Den mest eftertraktade råvaran i svenska skogar är barrvirke och detta har sedan länge varit vägledande för skogsbrukets planering och skötsel. Brandskydd, ökat betestryck och skötsel för barrträd har missgynnat lövträden. LÄS MER