Sökning: "vad är yrkesidentitet"

Visar resultat 16 - 20 av 60 uppsatser innehållade orden vad är yrkesidentitet.

 1. 16. Datahantering som diskurs: En källanalytisk studie om att införa nya arbetsrutiner i en välutbildad och erfaren yrkesgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eira Brandby; [2016-03-07]
  Nyckelord :datahantering; diskurs; pedagogik; reformpolitik; sociokultur;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva de hinder för datahantering som datahanter-ingsförespråkarna själva uppger att de möter som argument från forskare som förhindrar ett personligt åtagande i datahantering. De beskrivna hindren ställs i relation till teori om införande av reformer i svensk grund- och gymnasieskola. LÄS MER

 2. 17. Konstruktioner av lärares yrkesidentitet i Inte gå under

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Ida Regin; [2016]
  Nyckelord :teachers; professional identity; construction of teachers; intertextuality; Hedin; lärare; yrkesidentitet; lärarkonstruktioner; intertextualitet; Hedin;

  Sammanfattning : Läraryrket är ett av de mest omdiskuterade yrkena i Sverige under senare år. Samtidigt som skolan har genomgått en rad förändringar har det också ställts nya krav på lärare. Inte minst lärarnas roll och lärarnas villkor har diskuterats i den mediala debatten. Ofta verkar det som att alla har något att säga om lärare. LÄS MER

 3. 18. ”Vad är det du vill ha egentligen?” : förmedlarroller och användarbilder i direkt litteraturförmedling på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Ekman; Beatrice Tyrenberg; [2016]
  Nyckelord :litteraturförmedling; folkbibliotek; förmedlarroll; yrkesidentitet; biblioteksanvändare; bokprat; användarbild; förmedlingsmetoder;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor's thesis has been to see in what way the relationship between the librarians' views on the users, and their views on the librarian acting as an intermediary, impacts on the choice of reading and on the way in which activities are designed in direct literature mediation toward adult public library users. The investigation has been based on four semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 19. Läraryrkets status och arbetsvillkor - en sociologisk studie av lärares uppfattningar av sitt yrke utifrån två sociala kontexter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Bengtsson; [2015-12-03]
  Nyckelord :Läraryrke; stigmatisering; skolreformer; elevrekrytering; yrkesidentitet; yrkesstatus; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Likvärdigheten i de svenska skolorna har minskat till följd av bland annatpolitiska reformer. De skilda villkor som råder för elever i olika skolor är ettuppmärksammat fenomen. Denna uppsats belyser istället hur den segregerade skolankan påverka status och arbetsvillkor för lärare verksamma i skolor med olikaelevrekrytering. LÄS MER

 5. 20. VARFÖR SLUTAR CHEFER? - Organisatoriska orsaker till att chefer inom vården slutar för att återgå till sin grundprofession

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Amanda Wallerstedt; [2015-12-01]
  Nyckelord :avgångsorsak; Chefios; första linjens chef; grundprofession; organisatoriska förutsättningar; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka varför första linjens chefer slutar och går tillbaka till sin grundprofession och vad organisationen kunde gjort annorlunda för att de skulle stannat kvar som chefer.Organisatoriska förutsättningar styr i stor utsträckning chefens arbete och det påverkar hälsan och arbetsmiljön, arbetsrelaterade faktorer påverkar chefers rörlighet. LÄS MER