Sökning: "Lärare-elev"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Lärare-elev.

 1. 1. Lärarens definition av ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. En intervjustudie med fem lärare om vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Terry Kindblom; [2021-08-27]
  Nyckelord :Classroom Management; Ledarskap; Klassrum; Grundskola; Socioekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad fem lärare på grundskolan 6–9 anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Studien är baserad på fem lärares åsikter, tankar, uppfattningar, erfarenheter och insikter angående vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. SKOLFRAMGÅNG FÖR NYANLÄNDA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hennie Kesak; [2021-02-09]
  Nyckelord :framgångar; gymnasieskola; hinder; identitet; interkulturalitet; interaktionism; modersmål; nyanlända; samverkan; studiehandledning;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att upptäcka, beskriva och analysera interaktiva mönster i mellanmänskliga möten i gymnasieskolkontext som påverkar lärarnas arbetssituation och förutsättningar för att skapa undervisning som främjar nyanländas integration och framgång i det svenska skolsystemet; framgångar och hinder i skolans organisering av arbetet med nyanlända elever; nyanlända elevernas identitetsskapande och återskapande under pedagogiska aktiviteter i skolan samt dessa processers betydelse för integration i samhället.Teori:Studien utgår från ett interaktionistiskt och interkulturellt perspektiv, samt har inslag av etnometodologi och socialkonstruktionism. LÄS MER

 3. 3. Eleven i en vågskål mellan skolan och hemmet : Lärares uppfattningar om samverkan med föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Faiza Wasee; Sobia Junaid; [2021]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning mellan skola och hem; Hem och skola; Relation mellan lärare och föräldrar; Samarbete.;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med vårt arbete är att öka kunskap om lärares bild av vad som kännetecknar en god samverkan och förtroendefulla relationer mellan skola och föräldrar vilket kan påverka barns skolprestation. Frågeställningar är: 1) Vad anser lärare är viktiga delar av föräldrars engagemang i deras barns skolprestation? 2) På vilket sätt kan lärare bidra till att skapa samarbete mellan lärare och föräldrar? 3) Vad är kärnan i samarbete mellan skolan och hemmet? Metoden som används är kvalitativ och genomfördes semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av att främja ökad fysisk aktivitet bland elever i grundskolan : En intervjustudie bland idrottslärare

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Gullberg; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet under skoldagen; metoder; pedagogers upplevelser; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet genererar gynnar folkhälsan, det så ökar det stillasittande beteendet bland barn och ungdomar. Skolan fungerar bra som en hälsofrämjande arena för att främja ökad fysisk aktivitet, men området behöver uppmärksammas. LÄS MER

 5. 5. ”Let´s talk about sex” - But how? : Lärares beskrivningar kring val av arbetssätt inom sex- och samlevnadsundervisning kopplat till hur känsligt ämnet är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Catharina Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :Sex and cohabitation; sex and cohabitation education; methods; working methods; sensitive subjects; teaching; high school; biology; science; didactics.; Sex och samlevnad; sex- och samlevnadsundervisning; metoder; arbetssätt; känsliga ämnen; undervisning; gymnasiet gymnasium; biologi; naturkunskap; didaktik.;

  Sammanfattning : Skolinspektionen menar att alla elever har rätt till att få sex- och samlevnadsundervisning. Den syftar till att stärka självkänslan hos eleverna och bidra till att de kan ta ansvarsfulla och medvetna beslut rörande sexualitet, relationer och hälsa. LÄS MER