Sökning: "Till Ulriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Till Ulriksson.

 1. 1. Omprövningsrätten enligt skadeståndslagen i förhållande till rättskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Ulriksson; [2019]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; omprövningsrätten; skadeståndslagen; rättskraft; 5:5 Skadeståndslagen; preskription;

  Sammanfattning : 5 kap. 5 § SkL innebär ett avsteg från rättskraftsinstitutet och inbegriper två rättsliga principer som kolliderar. Principen om full kompensation för den skadelidande och principen om domens orubblighet, där framförallt skadevållaren ska kunna räkna med att när ersättningen är slutreglerad har den fullgjort sina förpliktelser. LÄS MER

 2. 2. Personifiering av genus i Lilla Aktuellt 2016 : En kvantitativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Karlsson; Josefin Ulriksson; [2017]
  Nyckelord :Personifiering; genus; Lilla Aktuellt; barnjournalistik; kvantitativ innehållsanalys; könsroller.;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Medier påverkar människors åsikter och tankar genom vad de väljer att visa för sin publik. I dag blir barn medieanvändare redan i ung ålder, och genom detta påverkas de redan som mycket små. Den verklighet de möts av i medierna formas också av deras verklighet och deras egna roller i denna. LÄS MER

 3. 3. Nyanländas lärande. Möjligheter och hinder ut ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madelaine Pettersson; Lisbeth Ulriksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Nyanlända elever, organisation, kartläggning, lärande, inkludering, delaktighet, språkutvecklande arbetssätt, bedömning och betygsättning. AbstractSyfte: Studiens övergripande syfte är att utifrån ett lärarperspektiv belysa vilka möjligheter och hinder lärare upplever i undervisningssituationen för att synliggöra de nyanlända elevernas kunskaper i arbetet mot kunskapskraven. LÄS MER

 4. 4. Labbet- en sluten värld? : En etnografisk studie av en forskargrupp på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Karlsson; Hanna Ulriksson; [2017]
  Nyckelord :Forskare; interaktion; främre-bakre regioner.;

  Sammanfattning : Det finns en etablerad föreställning i samhället om att forskningsvärlden är sluten och svårtillgänglig för allmänheten. Forskningsakademin har kritiserats för att den inte delar med sig av forskningsupptäckter, vilket påverkar kunskapsspridningen i samhället negativt. LÄS MER

 5. 5. Risk Management in Residential Construction – An analysis of the risk management process of a Swedish construction company

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Bonander; Hampus Ulriksson; [2016]
  Nyckelord :Risk management; Construction industry; Construction projects;

  Sammanfattning : Risk can be described as the absence of information when a decision is to be made at any time throughout a process. The construction industry is often considered as complex and defragmented due to working in a project based format; with a unique product and a process where there are times when decisions need to be made with insufficient information. LÄS MER