Sökning: "Transaktionellt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Transaktionellt ledarskap.

 1. 1. Ledarskap som efterfrågas av svenska universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Svärdström; [2022-02-16]
  Nyckelord :Millennials; Transformativt ledarskap; Transaktionellt ledarskap; Svenska universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilket ledarskap svenska universitetsstudenter efterfrågar i framtida yrkesliv. Studien har fokuserat på ledarstilarna transformativt och transaktionellt ledarskap som en del forskning pekar ut som de mest framträdande ledarskapsstilarna. LÄS MER

 2. 2. Motivation och utmaningar vid förändringsarbete : En fallstudie om ledares uppfattningar kring ledarskapsutmaningar och medarbetares motivation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Johanna Cronholm; Nathalie Wilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :förändringsarbete; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå vad ledare i en specifik organisation i offentlig sektor anser motiverar medarbetare vid ett förändringsarbete samt vilka utmaningar dessa ledare upplever relaterat till medarbetarna i förändringsprocessen. Studien är en fallstudie som genomfördes med kvalitativ metod och det empiriska materialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Relationsbaserade ledarskapsstilar : En kvalitativ studie ur följarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emilio Nammour; Linda Jirges; [2022]
  Nyckelord :LMX theory; Dyadic relation; Transformative leadership; Transactional leadership; In-and-out group; Attribution; LMX-teorin; Dyadisk relation; Transformativt ledarskap; Transaktionellt ledarskap; In-och ut-grupp; Attribution.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån Leader-Member exchange teorin (LMX) undersöka om relationen mellan ledare och följare påverkar hur följaren upplever ledarens ledarskapsstil. Metod: En kvalitativ intervjustudie med deduktiv forskningsansats har tillämpats i denna studie. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap och intern kommunikation under en förändringsprocess ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Stenhällen; Lina Holmqvist; [2021-11-24]
  Nyckelord :intern kommunikation; ledarskap; förändringsprocess; medarbetare;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar att studera ledarskap och intern kommunikation kring en förändringsprocess ur ett medarbetarperspektiv. Organisationer kräver att genomgå förändringar för att kunna anpassa sig till vår dynamiska omvärld. LÄS MER

 5. 5. Leadership Contribution to Organizations During Pandemic Disruption : a case Study of Private Swedish Organizations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Ismail Fakhro; [2021]
  Nyckelord :challenges; disruption; leadership; opportunities; organizations; pandemic; ledarskap; möjligheter; organisation; pandemi; störningar; utmaningar;

  Sammanfattning : Organizations globally faced a disruption throughout the pandemic outbreak from December 2020 onwards. Following the outbreak, regulations and measurements to stop the Covid-19 have been imposed on some sectors, while they remained as recommendations in others. LÄS MER