Sökning: "alcohol related problems"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden alcohol related problems.

 1. 1. Förlorad interaktion på en obekant scen - socialsekreterares upplevelser av att genomföra ASI på telefon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Madlene Kofler; Fanny Bevacqua; [2021]
  Nyckelord :Addiction Severity Index; interaction; assessment; telephone; Covid-19; Social Sciences;

  Sammanfattning : The social work field, like several others, has been forced to readjust in adapting to the prevailing restrictions with Covid-19. The assessment instrument Addiction Severity Index provides an overview of problems related to alcohol and drug use. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans attityder till patienter med alkoholmissbruk : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Erik Sahlén; Fredrika Sörensen; [2020]
  Nyckelord :Nurse; Alcohol; Alcoholism; Stigmatization; Nurse-patient relations; Sjuksköterska; Alkohol; Alkoholism; Stigmatisering; Sjuksköterska-patienrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienter med alkoholmissbruk återfinns idag i alla vårdsammanhang. Inom akutsjukvården är 30 procent av inläggningar relaterade till alkohol. Trots att alkoholism idag ses som en folksjukdom finns det en stigmatiserande syn på personer med alkoholmissbruk. LÄS MER

 3. 3. Biståndshandläggares upplevelser av äldre med riskbruks- och beroendeproblematik inom äldreomsorgen. : En kvalitativ studie om biståndshandläggares upplevelser av att bedöma omsorgsinsatser till personer med en riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Mark Aspelin; Thomas Fremén; [2020]
  Nyckelord :social worker; care manager; alcohol problem; elderly; resources; competence; Biståndshandläggare; missbruk; äldre; brukarinflytande; självbestämmanderätt; riskbruk; beroende; alkohol;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka biståndshandläggarnas upplevelser av att handlägga äldre med en riskbruks och beroendeproblematik gällande alkohol. Studiens syfte besvaras genom fokusgruppsintervju med fyra biståndshandläggare från en kommun i Mellansverige. LÄS MER

 4. 4. Plötsligt händer det... men vem bär ansvaret? : En kvalitativ studie om hur Halmstad arbetar förebyggande med spelproblematiken i relation till samhällets risker och spelmarknadens utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Nordstrand; Liridona Jakupi; [2019]
  Nyckelord :Gambling addiction; risks; living conditions; collaboration; preventive work; inequality; organization; Spelberoende; risker; livsvillkor; samverkan; förebyggande arbete; ojämlikhet; organisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka och kritiskt reflektera hur de berörda aktörerna i Halmstad utifrån befintliga resurser arbetar förebyggande med spelproblematiken. Detta vill vi undersöka i relation till den snabba utvecklingen av spelmarknaden och samhällets risker samt hur dessa påverkar utvecklingen av spelberoende. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors hälsa efter sexuella övergrepp : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Jigered; Martina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sexual abuse; physical and psychological health; experiences; women; Sexuella övergrepp; fysisk och psykisk hälsa; upplevelser; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla har rätt till att bestämma över sin egen kropp och sin sexuella hälsa. Likväl utsätts kvinnor världen över för sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan användas som ett vapen för att begränsa kvinnans egna val och hennes liv. LÄS MER