Sökning: "early active motion"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden early active motion.

 1. 1. EFFEKTEN AV AKTIV ELLER PASSIV RÖRELSETRÄNING EFTER BÖJSENSKADA I HANDEN FÖR ATT ÅTERFÅ AKTIVITETSFÖRMÅGAN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Tenfält; [2019-02-28]
  Nyckelord :Flexor tendon injury; ; early active motion; early passive motion; rehabilitation; outcome measure;

  Sammanfattning : Bakgrund Böjsenskador i fingrarna är relativt vanligt förekommande på Sverigeshandkirurgiska kliniker. Orsaken är ofta en skärskada. En avskuren sena måstesys ihop för att handen ska kunna användas i dagliga aktiviteter. Efter ensensutur finns stor risk för sammanväxningar, vilket kan påverka finmotorikoch greppförmåga. LÄS MER

 2. 2. The Future Medical Alert System

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Annie Bäcknäs; Siri Laudon; [2018]
  Nyckelord :Service Design; Product Service System; Medical alert system; Safety; Security; Elders; Future Technology; Healthy ageing; Artificial Intelligence; Tjänstedesign; Produkt-tjänstesystem; trygghetslarm; trygghet; äldre; framtidens teknik; hälsosamt åldrande; Artificiell Intelligens;

  Sammanfattning : Genom en användarcentrerad produktutvecklingsprocess har ett framtidskoncept förtrygghetslarm utvecklats. Det framtagna trygghetslarmet ämnar stärka användarenssjälvständighet genom ett preventivt, istället för enbart reaktivt arbete. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som underlättar respektive hindrar fysisk aktivitet hos personer med cervikal dystoni

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Ewa Niemi-Andersson; [2016]
  Nyckelord :cervical dystonia; physical activity; facilitators; barriers; cervikal dystoni; fysisk aktivitet; underlättande faktorer; hindrande faktorer;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vilka faktorer personer med cervikal dystoni (CD) anser underlättar respektive hindrar deras möjlighet till fysisk aktivitet.  Design och metod: Explorativ och deskriptiv design. Kvalitativ innehållsanalys och kvantitativ frekvensberäkning av svar på två öppna frågor i en enkät (n=144). LÄS MER

 4. 4. Kvinnors fysiska aktivitetsnivå innan och i tidig graviditet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Daniela Kloth; Engelbrekts Märta; [2015]
  Nyckelord :Pregnancy; age; overweight; obesity; physical activity; Graviditet; ålder; övervikt; fetma; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : BakgrundIdag är övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem. Orsakerna till fetmaepidemin är fysisk inaktivitet och felaktig kost. Speciellt fetma har en negativ inverkan på kvinnor som är eller försöker bli gravida. LÄS MER

 5. 5. VDC i produktionen - ett försök till implementering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Malin Persson; Andreas Johansson; [2013]
  Nyckelord :vdc; virtual design and construction; bim; effektivitet; byggbranschen; produktion; konkurrens; partnering; lean; veidekke; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There is a big discussion regarding the productivity in the construction industry. Many suggestions on how to mend this exist and one example is Virtual Design and Construction – VDC. LÄS MER