Sökning: "hur påverkar kristendom samhället"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hur påverkar kristendom samhället.

 1. 1. Hur inkluderas homosexualitet inom skola och samhälle i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Albana Arifi; Olivia Segerberg; [2022]
  Nyckelord :homosexuell; Sverige; homosexualitet; religionsundervisning; skola; mänskliga rättigheter; kristendom; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt där fokus ligger på att redovisa hur homosexualitet har inkluderats och speglats inom det svenska samhället och inom den svenska skolan. Det som också påvisas är hur den kristna tron har påverkat undervisningen i skolorna samt hur religionsundervisningen förhåller sig till ämnet idag. LÄS MER

 2. 2. Kristet bistånd från ett sekulärt land : En kvalitativ studie av hur kristna samfund och organisationer upplever att bedriva bistånd i Sverige och hur det påverkar deras verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Henrik Norlin; David Ruther; [2018]
  Nyckelord :Bistånd; kristendom; kristna rörelser; mission; Sverige; sekularism; trosbaserade organisationer; utvecklingssamarbete;

  Sammanfattning : Sverige är rankat som ett av världens mest sekulariserade länder och frågan om religionens plats i det svenska samhället är ofta aktuell i samhällsdebatten. Samtidigt är flera av Sveriges mest etablerade biståndsorganisationer och Sidas ramorganisationer verksamheter med kristen bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Att kommunicera religion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Rickard Andersson; Jonas Johnsson; [2013]
  Nyckelord :nyinstitutionell teori; legitimitet; isomorfism; strategisk kommunikation; kommunikation; varumärkesbyggande; religious branding; religion; svenska kyrkan; kristendom; neo-institutionalism; legitimacy; isomorphism; strategic communication; communication; branding; church of sweden; christianity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sverige är idag ett sekulärt och individualistiskt samhälle. Detta ställer höga krav på hur religiösa organisationer kommunicerar. Med ett socialkonstruktionistiskt synsätt undersöker vi hur Svenska kyrkans anställda anser att organisationen bör kommunicera för att legitimera sin roll i samhället. LÄS MER

 4. 4. Vår Glädjesol och Sköld - Om kristen diskurs i förhållande till senmoderniteten: en undersökning på den kristna TV-kanalen Kanal 10.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Paul Pihlström; [2011]
  Nyckelord :Kristen identitet; Senmodernitet; Kristendom; Väckelse; Religion; Frikyrka; Media; Karismatisk kristendom; Kristen TV; Sekularisering; Frikyrkorörelser; Väckelserörelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den samtida frikyrkligheten i Sverige påverkas till stor del av upplevelsen av kris. Denna kris är ett resultat av både frikyrklighetens sviktande medlemsantal, samt den bristande legitimiteten för traditionella kristna värderingar som är ett resultat av en långt gången sekularisering. LÄS MER

 5. 5. Moderna tendenser i läromedel för ämnet religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Julia Dagerklint; [2008]
  Nyckelord :Modernitet; Kristendom;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka moderna tendenser som påverkat kristendomsavsnitten i olika läromedel. Jag har valt att göra en kvalitativ läromedelsanalys där jag studerat olika teman. LÄS MER