Sökning: "kön språk"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade orden kön språk.

 1. 1. A group of Swedish speakers’ performance on Swedish adaptations of the Bedside WAB-Rand CLQT : The performance of cognitively and linguistically nonimpaired adults on measures of language and cognition and its relationship to verbal fluency

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sam Skogström; [2024]
  Nyckelord :CLQT; bedside WAB-R; aphasia; cognition; verbal fluency tests; CLQT; bedside WAB-R; afasi; kognition; ordflödestest;

  Sammanfattning : There are currently no Swedish norms for the bedside version of the Western Aphasia Battery (B-WAB-R) and the Cognitive Linguistic Quick Test (CLQT). It is unknown whether age, gender, and education influence performance in a Swedish context. LÄS MER

 2. 2. “Återigen en klassisk situation” vs “Det här liknar ingenting annat” : En kritisk diskursanalys av medias framställning av unga vuxna förövare utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Julia Arvidsson Bergström; Lina Bengtsson; [2024]
  Nyckelord :critical discourse analysis; gender; media; offender; social constructionism; young adults; förövare; genus; kritisk diskursanalys; media; social konstruktionism; unga vuxna; critical discourse analysis; gender; media; offender; social constructionism; young adults;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har syftat till att undersöka hur media i form av nyhetstidningar använder språket och bilder för att skapa förståelse för fenomenet unga vuxna förövare. Utifrån teorier om genus och diskurs fokuserar studien på hur diskursen om unga vuxna förövare skapas och reproduceras i relation till genus. LÄS MER

 3. 3. Pojkars och flickors prestationer i klassrummet : En kvalitativ genusstudie om lärares arbete med läs- och skrivutveckling samt deras uppfattningar om skillnader och likheter mellan kön med fokus på läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Josefine Åslund; [2023]
  Nyckelord :Svenska; läsutveckling; skrivutveckling; pojkars och flickors prestationer; skillnader i kön;

  Sammanfattning : Denna studie tar avstamp i den tidigare litteraturstudien Utveckling i skriftspråk i svenskämnet, som undersökte om elevers attityder skilde sig beroende på deras kön, och om detta påverkade deras skrivutveckling och vidare deras resultat och betyg. För att fördjupa den tidigare skrivna litteraturstudien avser denna studie att finna svar på hur lärare upplever pojkars prestationer, hur de arbetar med att skapa ett lärande klimat och om lärare anser att de behandlar pojkar och flickor olika. LÄS MER

 4. 4. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 5. 5. Performativt prat i populära podcasts : En kvalitativ innehållsanalys med fokus på samtal mellan två samkönade svenska poddar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Ester Björk; Johannes Glans; [2023]
  Nyckelord :Podcast; Kön; Normer; Språk; Humor;

  Sammanfattning : En av de största medieplattformerna idag är podcast, där underhållning kan avnjutas var än du är. Med dess genomslag följer också frågan om hur språket påverkar nuvarande könsnormer och hur det kan förstora de problem som befinner sig däri. LÄS MER