Sökning: "kön språk"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade orden kön språk.

 1. 1. Öst är öst och väst är väst : En läromedelsgranskning av jämställdhetsframställningar inom samhällsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anja Littorin; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; genus; samhällsekonomi; jämställdhet;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att redogöra för hur kvinnor och män skildras i olika typer av läromedel för gymnasieskolan. Fokus har legat på läromedel inom ämnet samhällskunskap med en avgränsning kring innehåll som behandlar samhällsekonomi. LÄS MER

 2. 2. Bristningar, infektioner och besvär : En systemisk-funktionell analys av informationstexter om efterförlossningsvård

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alex Fälting; [2022]
  Nyckelord :language and gender; critical discourse studies; systemisk-funktionell grammatik; SFG; språk och kön; kritiska diskursstudier; CDS; förlossningsvård; efterförlossningsvård;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språket i informationstexter om efterförlossningsvård ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Syftet med denna studie har varit att synliggöra normer och diskurser om efterförlossningsvård om vad som räknas som sjukt och inte, vad som är vårdens respektive individens ansvar och vilka skador som lyfts fram eller göms undan. LÄS MER

 3. 3. Rebelltjejer och dreamyboys : En diskursanalytisk studie av könsspecifika benämningar i ungdomsspråk och hur de kan relateras till identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Emmy Gustafsson Wass; [2022]
  Nyckelord :språk och kön; slangspråk; hora; fuckboy; språklig förändring; normering; subjektspositioner; interpellering; könsneutralt språkbruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bättre förstå könsspecifika benämningar i ungdomsspråk, deras värde, hur situationskontexten förändrar värdet, hur de används och slutligen hur benämningarna kan relateras till identitetsskapande. Som metod används fokusgruppsamtal och enskilda intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Språkängslan hos grundskoleelever som läser engelska som främmande språk : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lynn Cafferky; Josefin Johnsson; [2022]
  Nyckelord :språkängslan; främmandespråksinlärning; engelska; grundskola;

  Sammanfattning : Vikten av att utveckla engelskkunskaper betonas såväl i de övergripande målen och riktlinjerna i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, som i kursplanen för engelskämnet (Lgr 11 2019). Forskarna Horwitz, Horwitz och Cope (1986) har identifierat en situationsspecifik typ av språkängslan vid inlärning av främmande språk, främmandespråkängslan, vilket kan beskrivas utifrån de tre typerna kommunikationsoro, testängslan samt rädsla för negativ utvärdering. LÄS MER

 5. 5. Ska vi läsa? Eller vill du hellre leka med iPaden? : En studie om digitala medievanor hos barn i 3-5 årsåldern och betydelsen av kognitiv, språklig och läsfrämjande stimulans i hemmiljön för språkutveckling.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Nikola Majerle; [2022]
  Nyckelord :Barn 3-5 år; språkutveckling; kognitiv hemmiljö; digital medieanvändning; STIMQ-2; MAQ; SECDI-III;

  Sammanfattning : Digital medieanvändning ökar hos både barn och vuxna mer och mer i vår vardag, både i hemmet och utanför. Forskning tyder på att barnets språkliga utveckling påverkas av både den digitala miljön i hemmet men också av hur mycket och på vilket sätt föräldrar läser för och interagerar med barnet, det vill säga kognitiv, språklig och läsfrämjande stimulans i hemmiljön (KSL i hemmiljön). LÄS MER