Sökning: "könsfrågor"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet könsfrågor.

 1. 1. "Jag behandlar inte alla lika" : Intervjuer med dramapedagoger om att arbeta genusmedvetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Ellen Englund; [2014]
  Nyckelord :dramapedagogik; genus; pedagogik; queer; teater;

  Sammanfattning : Englund, Ellen (2014) "Jag behandlar inte alla lika" – Intervjuer med dramapedagoger om att arbeta genusmedvetet, Kandidatuppsats i Dramapedagogik, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, Sverige. Syftet var att undersöka vad det kan innebära för några dramapedagoger att arbeta genusmedvetet. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers tankar om konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jennie Bryngelson; Jenny Karlsson; [2013]
  Nyckelord :konflikt; konflikter; konflikthantering; mobbning; etnicitet; genus; makt; pedagog; medling; föräldrasamverkan; Cohens konfliktpyramid;

  Sammanfattning : SammanfattningAtt arbeta som pedagog i dagens skolsystem innebär såväl ett ansvar för barnens kunskapsinhämtande, som att vara en trygg och inspirerande förebild för eleverna. Dagligen uppstår situationer då elever hamnar i konflikter med varandra, vilket kan röra allt ifrån triviala händelser till större motsättningar gällande exempelvis etnicitet eller könsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Lärarnas synpunkter på genus och jämställdhet i skolan : Hur lärarkåren inom skolväsendet arbetar med könsfrågor såsom genus och jämställdhet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jennifer Ercan; [2011]
  Nyckelord :Gender; equality; learning; Genus; jämställdhet; lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the interviewed teachers in one school observe their view of gender and equality regarding the educational system.  Accordingly, I would like to present my intention with this study, also be to analyze how the interviewed teachers way of working with matters of gender and equality, carry out as a portrait of their values considering the distribution in terms of gender. LÄS MER

 4. 4. Asylsökande kvinnor i Sverige- En kritisk analys av sju fall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Holmberg; [2009]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Asylsökande kvinnors särskilda skyddsbehov har under de senaste åren uppmärksammats alltmer. Erfarenheter har visat att asylprocessen och prövningen ofta i praktiken skett utifrån manliga utgångspunkter och värderingar. LÄS MER

 5. 5. Boys will be boys : några exempel på hur kön konstrueras i en skola

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Marko Leppälä; [2001]
  Nyckelord :Education; genus; jämställdhet; könsfrågor; konstruktion av kön; genusordning; normer; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie med titeln ”Boys will be boys - några exempel på hur kön konstrueras i en skola” är en kvalitativt inriktad studie där intervjuer och observationer har legat till grund för resultatet. Analysarbetet har skett utifrån olika teorier om hur kön konstrueras och befästs i samhället. LÄS MER